Motivasjonelle mønstre i pasientaggresjon ved en sikkerhetsavdeling

Ragnar Urheim (Prosjektleder)

Region:
SIFER Vest
Status:
Start / slutt:
2015 / 2020
Forskningsansvarlig:
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Prosjektnummer:
543638
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=543638

Aggresjonsmotivasjon er sentralt for å forstå voldsutøvelse, av særlig betydning i behandling av pasienter med aggresjonsproblemer. Økt kunnskap om tilstand og hva utøveren prøver å oppnå ved handlingen er av verdi for vurdering og behandling, men også av teoretisk interesse. Data er rutinemessig samlet inn som ledd i arbeid med en pasientgruppe med særlige aggresjonsproblemer. Det siktes mot å få kunnskap om typiske motivasjonsmønstre, om sammenhenger mellom motivtype og pasientegenskaper som personlighetstrekk og kjønn, og kjennetegn ved aggresjonsepisoder, som provokasjonstyper og alvorlighet. Vi vil også se på endringer i motivasjonsmønstre over tid og mulige effekt av aggresjonshåndtering. Data hentes fra kvalitetsregister ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri, samlet inn over en 10-årsperiode og omhandler ca. 4000 episoder og 100 pasienter. Prosjektet ser både på utviklingstrekk over tid og kjennetegn ved episodene samlet, og ulike statistiske analysemetoder vil benyttes.