Lovendringer om særreaksjoner og varektektssurrogat: konsekvenser for pasienter, helsetjenestene og samfunnet

Mette Senneseth - Prosjektleder, Øyvind Holst - Prosjektdeltaker, Martin Mindestrømmen (Prosjektdeltaker,Prosjektdeltaker), Oksana Flåan - Prosjektdeltaker,Prosjektdeltaker, Knut Rypdal - Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Vest
Status:
Start / slutt:
2019 / 2020
Forskningsansvarlig:
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Prosjektnummer:
2496441
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2496441

POPULÆRVITENSKAPELIG SAMMENDRAG
Stortinget har bedt regjeringen sikre en god oppfølging for dem som er dømt til særreaksjon på grunnlag av gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, for å sikre god tilbakeføring til samfunnet og forhindre at den kriminelle aktiviteten vedvarer etter at særreaksjonen er opphørt. Denne studien har til hensikt å få mer kunnskap om konsekvensene av lovendringene for 1) pasientene som er idømt tidsbegrenset særreaksjon, 2) helsetjenesten og 3) samfunnet. Studien ønsker å gå dypere inn i spørsmålene: Er adgang til tidsbestemt dom på overføring til tvungen psykisk helsevern og bruk av varetektssurrogat uten samtykke riktige virkemidler? Er virkningen for pasientbehandlingen og samfunnsbeskyttelsen som ønsket?

VITENSKAPELIG SAMMENDRAG

Hensikt: På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartmentet har denne studien til hensikt å kartlegge og evaluere hvilke konsekvenser lovendringen om tidsbestemt særreaksjon har for pasientene som dømmes til behandling, for helsetjenestene og for samfunnet.

Metode: Ved samtykke vil semistrukturerte kvalitative intervju vil gjennomføres med pasienter som er dømt til tidsbestemt særreaksjon og deres behandlere/faglig ansvarlige. Videre vil ledere i helsetjenesten og statsadvokater (påtalemyndighetene) inviteres til felles fokusgruppeintervjuer om lovens virkninger.