Forløpstudie av pasienter utskrevet fra Sikkerhetsavdelinger i Norge med fastlagte evaluerings- og håndteringsrutiner (SAFE pilot prosjekt).

Stål Bjørkly - Prosjektleder, John Olav Roaldset - Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Sør-Øst
Status:
Start / slutt:
2009 / 2019
Forskningsansvarlig:
Oslo universitetssykehus HF
Prosjektnummer:
612665
Fagområde:
Sikkerhetspsykiatri
Temaer:
Risikovurdering, Risikovurdering og -håndtering
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=612665

Hovedmål: Å gjøre individuelle risikovurderinger for å utforme og iverksette individuelt tilpassede risikohåndteringsstrategier med henblikk på å redusere risiko for residiv hos pasienter med voldsproblemer. 

Design og metode:

Deltakere/målgruppe: Pasienter fra sikkerhetsenhetene ved: Oslo universitetssykehus, Gaustad og RSA Dikemark, Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF, Blakstad, og Lier.

Type forskningsmetode: Prosjektet dekker både utredning, intervensjon og oppfølging.  Det er utformet som en naturalistisk, prospektiv studie med en case-control design og under forutsetning av tilstrekkelig antall valide observasjoner også en case-crossover design.