Avvergeplikt i møte med partnervold (MANREPORT-IPV)

Kjartan Leer-Salvesen (Prosjektleder), Solveig Karin Bø Vatnar - Prosjektdeltaker,Prosjektdeltaker, Kristian Fuglseth (Prosjektdeltaker), Christine Nordby (Prosjektdeltaker), Anita Dyb Linge (Prosjektdeltaker), Ingrid Løining Ørum (Prosjektdeltaker), Thea Beate Brevik (Prosjektdeltaker), Astrid Vølstad (Prosjektdeltaker), Susanne Tilke Thon Kristiansen (Prosjektdeltaker), Helene Brustad Eskeland (Lokalt ansvarlig), Veronica Pilskog (Prosjektdeltaker), Silje Louise Dahl (Prosjektdeltaker), Stål Bjørkly - Prosjektdeltaker, Morten Holmboe (Prosjektdeltaker)

Region:
SIFER Sør-Øst
Status:
Start / slutt:
2021 / 2026
Forskningsansvarlig:
Høgskulen i Volda
Prosjektnummer:
2504807
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2504807

Det er betydelige utfordringer knyttet til forståelsen og praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. MANREPORT-IPV er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnervold er et folkehelseproblem. Forskning på partnerdrap viser at i flertallet av drapene har ofrene og gjerningspersonene vært i kontakt med hjelpeapparatet forut for drapet. Det betyr at det var forebyggingspotensial.

Ansatte i helsevesen, politi og øvrig hjelpeapparat har taushetsplikt. Ved opplysninger om partnervold, kan profesjonsutøvere ha avvergeplikt hvis de holder det som sikkert eller mest sannsynlig at de kan avverge et framtidig alvorlig lovbrudd. Det er sterke meninger både for og imot denne avvergeplikten, men det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget er svakt. Formålet med denne studien er å bidra med forskningsbasert kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold, gjennom.
1.    Systematisk tekstanalyse av juridiske dokumenter for å klargjøre gjeldende rett.
2.    Intervjuer med brukere og profesjonsutøvere om deres erfaringer, holdninger og kunnskap.
3.    Spørreundersøkelser til brukere og profesjonsutøvere om forståelse av og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold.

Studien vil vise omfanget av henvisninger til avvergeplikten i juridiske kilder, fastlegge gjeldende rett., og terskelen for å utløse avvergeplikt. Videre vil vi analysere data fra leger, sykepleiere, krisesenteransatte, barnevernsansatte, psykologer og politi, og fra partnervoldsutsatte og partnervoldsutøvere. Slik kan vi få kunnskap om samspillet innad i profesjonsgruppene, mellom instansene og mellom brukere og profesjonsutøvere. Prosjektet vil frembringe kunnskap om hva som fremmer forebyggingspotensialet og samarbeidet, og hva som er til hinder i arbeidet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Politihøgskolen og Oslo universitetssykehus.