Publisert 24. mai, 2013

Nyheter om Sinnemestring Brøset Modellen

Fra Stortingsmelding 15 – Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
Denne ble offentliggjort 8. mars 2013.

Fra Stortingsmelding 15 – Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Denne ble offentliggjort 8. mars 2013.
Regjeringen vil i denne  ”..styrke kompetansen og kapasiteten i behandlingstilbudet til voldsutøvere gjennom ytterligere spredning av Sinnemestringsmodellen ved Brøset”.

Her fremgår det at Brøsetmodellen blir benyttet innen ulike tjenesteapparat både i kommunene, familievernkontorene og i spesialisthelsetjenesten.
Brøsetmodellen har også utviklet et eget program for kriminalomsorgen som ble akkreditert i 2009.

Stortingsmeldingen ønsker også økt satsning på voldsutøvere med innvandrerbakgrunn.
Sinnemestringen på Brøset er involvert i prosjekter for å styrke denne kompetansen.

Brøset fortsetter med sitt utdanningsprogram i samarbeide med regionale RVTS, se nærmere info om utdanningsprogram på www.sinnemestring.no

Sist oppdatert den 24. May 2013 av Christian Lauvrud