Publisert 2. november, 2017

Ny rapport: Sikkerhetspsykiatri i Norge 2015

Dette er den tredje nasjonale statusundersøkelsen av norsk sikkerhetspsykiatri, de to første ble gjennomført i 2005 og 2008. Alle tre undersøkelsene er gjort av Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helseregion Sør-Øst på oppdrag fra Helsedirektoratet.
 

Formålet med denne statusundersøkelsen var å undersøke utviklingstrekk og dagens situasjon ved norsk sikkerhetspsykiatri. Spørreskjemaer ble sendt til alle de sikkerhetspsykiatriske enhetene i norske, offentlige helseforetak i juni 2015, og metoden var dels en tverrsnittsundersøkelse og dels en retrospektiv rapportering av utvalgte
virksomhetsparametre for 2014. Siden statusundersøkelsen i 2005 er behandlingskapasiteten i sikkerhetspsykiatrien gått noe ned mens pasientantallet er noe økt. Men sykdomspanorama, kjønnsfordeling, alderssammensetning og voldsatferden er omtrent den samme i 2015 som har fremkommet i de tidligere undersøkelsene. Siden undersøkelsen i 2008 er det gjennomført flere omstillinger i helseforetakene og i sikkerhetspsykiatrien.

I 2015 var det 15 helseforetak som hadde slik virksomhet fordelt på i alt 29 sikkerhetspsykiatriske enheter med til sammen 221 døgnbehandlingsplasser. Det er også utviklet flere ambulante og polikliniske særtilbud for denne pasientgruppen, og dette er delvis forklaring på hvordan det økte pasientantallet er håndtert. Kapasitetsbehov og kapasitetsutnyttelse varierer mellom helseforetak og helseregioner. Noen enheter har god kapasitet med ledig beredskapskapasitet, mens andre enheter har betydelig overbelegg og sprengt kapasitet. Det er fortsatt slik at fagmiljøet mener at en del pasienter kunne ha vært utskrevet fra sikkerhetspsykiatrien til annet tilbud i det psykiske helsevernet eller til hjemkommunen. Samtidig opplever sikkerhetspsykiatrien jevnt høy pågang for innleggelse av nye pasienter, og 4 av 10 pasienter får avslag på henvisning om innleggelse i sikkerhetspsykiatrisk avdeling. Det er nokså god rekruttering til fagfeltet, god bemanning og høy kompetanse i norsk sikkerhetspsykiatri, men flere enheter strever med uhensiktsmessig og utslitt bygningsmasse. Trusler, utagering og vold, som oftest rettet mot personalet, er fortsatt en utfordring i sikkerhetspsykiatrien, men fagmiljøet er i dag godt skolert i metoder for voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering.

Du kan laste ned rapporten under denne artikkelen

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 2. November 2017 av Martin Bjørnstad