Publisert 4. november, 2014

Ny manual: Mestring av alvorlige psykiske lidelser

Et gruppebasert lærings- og mestringsprogram av Rolf Gråwe og  faggruppa ved St. Olavs Hospital, Brøset RSA 

For personer med alvorlige psykiske lidelser blir rehabilitering ofte forhindret av psykososial funksjonssvikt. Rusmiddelbruk vil ytterligere bidra til å hemme mestring av utdanning, yrkesliv, vennskap og partnerskap. Behovet for trening i sosial interaksjon og i andre ferdigheter som er nødvendige for å mestre et selvstendig liv, er solid begrunnet i forskning.

Dette er en lærings- og mestringsbasert behandlingsmanual rettet mot personer med psykosesykdom, sinne-/aggresjonsproblemer og rusproblemer. Den tar også opp temaer som fritid og venner, bedring av selvfølelse og trening i positiv selvhevdelse. Her kombineres sosial ferdighetstrening, kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjon. Programmet er laget slik at man kan benytte det i sin helhet eller bruke utvalgte deler av det. Det foreligger kursmanual for gruppelederne (denne boken) og arbeidshefte for gruppedeltakerne.

Manualen utgis av Fagbokforlaget og en arbeidsbok er ventet snart.

Sist oppdatert den 4. November 2014 av Christian Lauvrud