Publisert 7. januar, 2022Nyhet

Ny fagbok om psykiske lidelser i fengsel

Marianne Teigland, enhetsleder ved Rettspsykiatrisk poliklinikk, SIFER Sør-Øst, har skrevet den nylig utgitte boken «Psykiske lidelser i fengsel: Helsefremmende og kriminalitetsforebyggende arbeid med innsatte». Boken retter seg mot de forskjellige profesjoner som arbeider innenfor fengsels- og rettssystemet, og gir en innføring i psykiske lidelser og forekomsten blant innsatte i fengsler. Slik er den et viktig og nødvendig kunnskapsbidrag innenfor fagfeltet fengselspsykiatri.

Bokens innhold

Boken har totalt ni kapitler, hvorav de syv første omhandler vanlige psykiske lidelser blant innsatte. I kapittel tre vies oppmerksomhet til psykiske reaksjoner på det å være innsatt, fra innsettelse til løslatelse, og hvilke psykologiske og eksistensielle problemstillinger hver fase utløser. Kapittel åtte retter søkelyset mot hjelperen, og hvordan man som fagperson kan håndtere egne følelser og reaksjoner i møte med den innsatte. Det siste kapittelet er viet til temaet organisering og rettslig regulering av tverretatlig samarbeid.

I tillegg til å gi en oversikt over gjeldende kunnskap, presenteres ulike kasuseksempler. Disse bidrar til å knytte sammen teori og praksis. I hvert kapittel gis det praktiske råd om hvordan man kan forstå og møte innsatte, om samtalen, oppfølging, tilrettelegging og tverretatlig samarbeid.

Her kan du lese mer om boken (Fagbokforlaget).

Bilde Marianne Teigland
Marianne Teigland, SIFER Sør-Øst, forfatter av boken.