Publisert 14. september, 2021Nyhet

Ny bok om tverretatlig samarbeid under straffegjennomføring

Samarbeid er en utfordring, spesielt når det skal skje mellom instanser som har ulike regelverk, kulturer, profesjonsutøvere etc. Et slikt samarbeid er imidlertid helt nødvendig når for eksempel innsattes løslatelse skal forberedes. Dette var utgangspunkt for et EU-finansiert forsknings- og innovasjonsprosjekt, COLAB (Horizon 2020 funded CO-LAB MSCA-RISE project number 734536), som startet i 2017.

Målsettingen med prosjektet var å få mer kunnskap om kompleksiteten i et slikt samarbeid, prøve ut ulike modeller for samarbeid, og tilrettelegge for læring mellom akademia og praksis i forskjellige land. Etter å ha arbeidet med prosjektet i fire år har deltakerne samlet sin erfaring og kunnskapsproduksjon i boken Improving Interagency Collaboration, Innovation and Learning in Criminal Justice Systems: Supporting Offender Rehabilitation.

Boken er delt i tre deler hvor den første og andre delen presenterer resultater fra studier i henholdsvis Norge og England, mens den tredje delen presenterer strategier, teorier og metoder for å fremme samarbeid og innovasjon i en straffegjennomføringskontekst. Fagpersoner fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og SIFER er blant bidragsyterne i boken.

Boken er open access og kan lastes ned via linken over eller her: