Publisert 30. mai, 2023Nyhet

Ny artikkel om kvinnelige innsattes somatiske og psykiske lidelser

I denne undersøkelsen gjennomførte forskerne en systematisk litteraturstudie av eksisterende forskning om forekomst og kjennetegn ved kvinnelige innsattes somatiske og psykiske lidelser. Til sammen 2166 unike originalartikler ble redusert til fire review-artikler og 39 enkeltstudier som ble underkastet grundige kvalitetsvurderinger i tråd med gjeldende metodikk for slike litteraturstudier.

Oppsummert viste resultatene at enkeltstudiene oftest fokuserte på psykiske lidelser og at rusrelaterte lidelser gjennomgående var hyppigere forekommende blant kvinnelige innsatte enn blant menn. For andre psykiske lidelser ga ikke litteraturen grunnlag for å trekke klare konklusjoner om kjønnsforskjeller. Det var en gjennomgående mangel på studier av somatisk sykelighet – og særlig av kombinasjonen av somatisk og psykisk sykelighet blant kvinnelige innsatte. Forskerne påpeker dette som et viktig innsatsområde for fremtidige studier. 

Abstract tilgjenglig her: Prevalence and characteristics of mental and physical disorders among female prisoners: a mixed-methods systematic review – PubMed (nih.gov)

Ta kontakt med Christine Friestad hvis du ønsker et fulltekst-eksemplar.