Publisert 18. november, 2022Nyhet

MAP er i vinden!

Det nasjonale opplæringsprogrammet «Møte med aggresjonsproblematikk» (MAP) er virkelig i vinden for tiden.

Det er utdannet over 400 MAP instruktører i Norge og MAP benyttes i hele landet.

MAP er i utgangpunktet utviklet for bruk innen spesialisthelsetjenesten, men det er svært stor interesse også fra andre sektorer som for eksempel kommuner, kriminalomsorgen og somatikken.

I forrige uke ble det publisert to rapporter som henviser til MAP.


Statusrapport akuttpsykiatri 2021

Statusrapporten for norsk akuttpsykiatri skriver:

  • Det bemerkes at det fra 2020 av har vært en gradvis innføring av opplæringsprogrammet Møte med aggresjonsproblematikk (MAP) for å håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i psykisk helsevern og at dette nå er implementert ved de fleste helseforetak. Noen helseforetak har også tatt i bruk simuleringstrening som et redskap til å trene ansatte i håndtering av trusler, vold og andre krevende situasjoner på jobb. Nedgangen i meldte avvikshendelser med vold, trusler og utagering fra 2020 til 2021 kan muligens sees i sammenheng med et økt fokus på og standardisering av forebygging og håndtering av aggresjons voldsproblematikk i psykisk helsevern.

Finn rapporten her:


Rapport om politiets bruk av maktmidler

Politiets maktmiddelutvalg skriver i sin nylig publiserte rapport, at MAP etter utvalgets syn inneholder kunnskap som politiet kan lære av, og som kan gjøre politiet bedre rustet til å håndtere aggresjonsproblematikk.  

Rapporten kan leses her: