Publisert 10. oktober, 2023Nyhet

Legally insane or not?

Vi har fortsatt for lite forskning innenfor rettspsykiatri og sakkyndige vurderinger av tilregnelighet. Et av de pågående forskningsprosjekter er prosjektet «Legally insane or not» ledet av Kjersti Narud med Pia Jorde Løvgren som stipendiat og førsteforfatter.

Nylig publiserte vi en artikkel i BMC Psychiatry som omhandler hvordan sakkyndige vurderte og registrerte symptomer på psykose i sakkyndige erklæringer i perioden 2009-2018. Vi fant at sakkyndige ikke var systematiske i måten de registrerer symptomer den tiltalte hadde på tiden for de påklagede handlinger. Spesielt overraskende var det at sakkyndige ikke alltid beskrev psykosesymptomer hos utilregnelige lovbrytere med diagnosen schizofreni, mens de var mye nøyere med å beskrive slike symptomer hos utilregnelige lovbrytere med andre diagnoser. Dette gir empirisk støtte for den bekymringen mange har hatt for at diagnosen en lovbryter får kan være viktigere for vurderingen av den psykiske tilstanden på handlingstiden enn hvilke symptomer lovbryteren hadde.

Artikkelen kan leses her: Are symptoms assessed differently for schizophrenia and other psychoses in legal insanity evaluations of violent crimes? | BMC Psychiatry | Full Text (biomedcentral.com)