Publisert 5. april, 2019

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker.

Godkjenninger
Kurset er godkjent av Den norske legeforening (DNLF) som videre-/etterutdanningskurs samt
fritt spesialkurs. For nærmere omtale, se DNLF sine kurssider her
Kurset er også godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

Hvor og når?
Kurset avholdes i Trondheim og består av to deler. Hver del går over tre kursdager.

Del I avholdes 18.-20. november 2019, hvor det blir forelesninger om juridiske tema (jus som
normativ vitenskap, prinsipper i strafferett og straffeprosess, habilitetsregler m.m.) og i
rettsmedisinske tema (om utføring av sakkyndighetsoppdraget) som er av interesse for
rettsmedisinske sakkyndige. Det utdeles så hjemmeoppgave som innebærer utarbeidelse av
en skriftlig erklæring.

Del II avholdes 22.-24. januar 2020 og inneholder bl.a. tre dager med rollespill i rettssal hvor
kursdeltagerne muntlig fremlegger sin skriftlige erklæring.

Forelesere
Forelesere på del I er Tor Langbach, tidligere leder av Domstoladministrasjonen, og
medlemmer av DRK. På del II vil også en lagdommer og en tingrettsdommer være blant
foreleserne.

Kursavgift og deltakerantall

Kursavgift er kr 11 000,-. Dette inkluderer lunsj alle kursdager samt felles middag første
kursdag av kursets del I og del II. Overnatting og transport besørges av den enkelte.

Maksimalt antall deltagere er 28. Deltakere med ulik fagkompetanse prioriteres.

For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside www.sivilrett.no/drk/b-kurs.

Påmeldingsskjema finnes også her.

Søknadsfrist er 10. juni 2019.
 

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 5. April 2019 av Steffen Stamnes