Publisert 16. september, 2014

Innmelding som rettspsykiatrisk sakkyndig – pilotprosjekt

Til spesialister i psykiatri og spesialister i klinisk psykologi som ønsker å ta oppdrag som sakkyndige innen strafferett i nedslagsfeltet til pilotprosjektet Rettspsykiatri

Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet samt Helsedirektoratet ledet arbeidet med å utrede en modell for organisering av rettspsykiatrien.

Det toårige pilotprosjektet skal bl.a. bygge opp et register over rettspsykiatrisk sakkyndige som fyller krav til relevant utdanning, kompetanse og yrkespraksis. Videre, skal det utvikles rutiner for å motta henvendelser fra domstol/politi/påtalemyndighet og utøve servicefunksjoner overfor sakkyndige. Prosjektet skal etablere et system som møter lovkrav til håndtering av personopplysninger og det skal styrke fagfeltets akademiske forankring.

Pilotprosjektet har tatt utgangspunkt i eksisterende lister som pr d.d. er oppstilt i websidene til Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), liste over fagpersoner som har deltatt i C-kursene og som Kompetansesentrene har oversikt over, samt innhentet informasjon fra politidistriktene og statsadvokatene i nedslagsfeltet for pilotprosjektet. Disse vil få skriftelig brev med dette. Andre som ikke ingår i de listene kan laste ned /skrive ut /legge ved nødvendige vedlegg/ signere og sende dettte pr. regulær postgang.

Alle som vil inngå i oversikten hos Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet tilkjennegir dette gjennom innmeldingen til oversikten.

Dette lastes ned, fylles ut, legger ved nødvendige vedlegg, signeres og sendes til:
St Olavs Hospital
Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet
Pb 1803 Lade
7440 Trondheim.

Opplysningene vil bli supplert fortløpende i prosjektperioden.

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 16. September 2014 av Christian Lauvrud