Publisert 8. januar, 2024Nyhet

Frivillighet og tvang har etablert et nytt Fagråd.

Fagrådet fungerer som et rådgivende organ i Frivillighet og tvang, og består av personer som ikke er ansatte i Frivillighet og tvang. Fagrådet oppnevnes for en periode på to år.

Fagrådets oppgaver vil bestå i følgende:
• Gi faglige råd til Frivillighet og tvang om problemstillinger innen psykisk helsevern hvor pasienters autonomi, i vid forstand, vurderes å være utsatt
• Gi faglige råd til Frivillighet og tvang om metoder, tilnærminger og strukturelle forhold som kan bedre mulighetene for pasientmedvirkning og frivillighet
• Bidra til at et nasjonalt perspektiv ivaretas i Frivillighet og tvang sitt arbeid
• Bidra til at Frivillighet og tvang har kjennskap til relevant nasjonal og internasjonal forsking
• Delta på nettmøter 4 ganger året og årlige samlinger (fysisk)
• Bidra til etterlevelse av Frivillighet og tvang sine målsetninger, inkludert gi råd om strategiske valg for å oppnå disse

Utover nevnte oppgaver kan det være aktuelt at fagrådet utreder aktuelle problemstillinger, herunder bidrar til å besvare høringsuttalelser og gjennomføre utredningsoppgaver.

Fagrådet består av følgende medlemmer:
Pia Jorde Løvgren , overlege, SIFER Sør-Øst
Øyvind Holst, jurist/phd, rådgiver, SIFER Sør-Øst
Tore Hofstad, statsviter/phd, forsker, SIFER Vest
Roger Almvik, psykiatrisk sykepleier/phd, professor, SIFER Midt/NTNU
Richard Whittington, psykolog/phd, professor, SIFER Midt/NTNU
Joachim Kjennerud, seniorrådgiver, Mental Helse

Gruppebilde av noen i fagrådets
Tore Hofstad, Joachim Kjennerud, Roger Almvik og Øyvind Holst