Publisert 19. februar, 2021Nyhet

Forverring av psykosesymptomer øker voldsrisiko

Dette og andre resultater er nylig publisert fra Safe pilotprosjektet (2006-16); et samarbeidsprosjekt mellom SIFER Sør-Øst, en regional sikkerhetsavdeling med 10 senger og fire lokale sikkerhetsavdelinger med til sammen 48 senger.

Prosjektet ble gjennomført som en naturalistisk prospektiv undersøkelse med repeterte målinger. Pasientene ble fulgt opp minst ett år etter utskriving fra sikkerhetsavdelingene, og utvalget som inngikk i studien bestod av 22 pasienter som hadde minst tre (3-6) målinger (registeringer) i løpet av oppfølgingstiden, ni pasienter med vold og 13 uten vold.

Tre skalaer viste en sammenheng mellom psykotiske symptomer og vold; PSYRATS A (hørselshallusinasjoner), PSYRATS B (vrangforestillinger) og TCO (forfølgelsesvrangforestillinger og manglende kontroll over egne tanker og følelser). Resultatene underbygger at disse tre skalaene kan inngå i risikovurderinger av personer med psykose. Man testet også om tidligere kriminalitet var en risikofaktor for vold, men den variabelen var ikke signifikant. Når den ble kombinert med de psykotiske symptomene oppsto det en signifikant samspillseffekt for TCO og kriminalitet. Dette viste at en kombinasjon av en historisk og en nåtidig risikofaktor kan forbedre risikovurderinger.

Forskningsmetoden har både styrker og svakheter, men repeterte målinger gjorde det mulig å påvise enkelte signifikante resultater selv om utvalget var lite. Denne undersøkelsen hadde mange målinger og få pasienter. Dette ga grunnlag for å gå grundigere inn i enkelte deler av problemstillingene, blant annet å se nærmere på hvordan endringer i de psykotiske symptomene kan ha betydning for endringer av voldsrisiko. Bruken av et lite utvalg gjør likevel at resultatene er usikre, og at det bør utføres undersøkelser med et større utvalg.

Les om og finn lenke til den nyeste publikasjonen med resultater fra Safe pilotprosjektet her.