Publisert 12. september, 2014

Fagkonferansen 2014

Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet

Rica Hell Hotell, 12.-13. november 2014

Tema:

  • Risiko
  • Forskning og Fagutvikling
  • Rettssikkerhet
  • Forebygging
  • Behandling
  • Omsorg og Habilitering
  • Samhandling mellom nivåer og etater i praksis

Bakgrunn for konferansen:

Det er allment akseptert at personer med utviklingshemning er mer utsatt for diskriminerende praksis enn den øvrige befolkningen på en rekke
områder både når det gjelder skole-, helse-, sosiale- og juridiske systemer. Internasjonal forskning viser at utviklingshemmede er mer utsatt for kriminalitet enn andre.
For å ivareta den utviklingshemmedes rettigheter og interesser er det avgjørende at ulike aktører fra forskjellige systemer samarbeider for å iverksette velegnede
tiltak. Tross de tiltak som iverksettes er det noen som begår alvorlige handlinger og som dømmes til en særreaksjon for at samfunnet skal beskyttes og for at den som er
dømt skal få adekvat behandling. Innenfor samfunnets særreaksjoner er det viktig at de involverte samarbeidspartnere har en god dialog. Med ulik innfallsvinkel enten fra
behandlings-, omsorgs-, undervisnings- eller straffesiden er individuell oppfølging og/eller tilrettelegging av tilbud et sentralt tema for alle som kommer i kontakt med
våre målpersoner før, under og etter gjennomføringen av særreaksjonene. Et godt faglig og etisk samarbeid om dette tema er utfordrende, men til gjengjeld svært viktig.

Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Kompetansesenteret, Kriminalomsorgen region nord, KRUS. NFU og Trøndelag statsadvokatembeter ønsker å bidra til en økning av
kompetanse, fagutvikling og etisk bevissthet blant de aktørene som våre instanser samhandler med. Foruten ansatte i tiltakene ønsker vi at våre samarbeidspartnere
innenfor skole-, helse- og undervisningstjenesten samt politi, statsadvokatene, forsvarsadvokatene, overformynderiene, habiliteringstjenesten for voksne,
brukerorganisasjonene, kommunale instanser og involverte departementer skal delta sammen med oss på konferansen.

Program og påmelding finner du her

 

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 12. September 2014 av Christian Lauvrud