Publisert 20. august, 2020Nyhet

Disputas: “Short-term violence risk assessment in acute psychiatry – A naturalistic prospective inpatient study”


Øyvind Lockertsens doktorgradsavhandling er basert på et doktorgradsprosjekt som var del av et større prospektivt naturalistisk forskningsprosjekt: «Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling», ledet av John Olav Roaldset. Arbeidet er det første forsøket på å undersøke en utvidet modell for korttidsrisikovurderinger som inkluderer pasienters egenvurderinger som del av modellen.

2. september disputerer Øyvind Lockertsen ved Oslo Metropolitan University (OsloMet).


Informasjon om disputas og prøveforelesning

Tid: 2. september kl. 10.00 – 17.00 (prøveforelesningen starter kl. 10.00, disputasen kl. 12.15)
Sted: Digitalt via Zoom

Se Oslo Mets nettsider for mer informasjon.


Om doktorgradsavhandlingen

Vold utført av pasienter og klienter er en global og økende utfordring innenfor helsesektoren. Aggresjon og vold er jevnlig forekommende innenfor psykiatriske døgnavdelinger og utføres av både menn og kvinner. Dagens metoder for voldsrisikovurderinger ser ut til å ha nådd en øvre grense for nøyaktighet. En bredere tilnærming til voldsrisikovurderinger er foreslått siden ulike perspektiver kan bidra til en grundigere og forbedret forståelse for pasienters voldsrisiko. Risikovurderinger i akuttpsykiatriske avdelinger må også kunne utføres raskt og være nøyaktig på kort sikt.

Hensikt og målgruppe

Den overordnede hensikten med Lockertsens doktorgradsavhandling var å undersøke en utvidet modell for korttids voldsrisikovurderinger i akuttpsykiatriske avdelinger. Avhandlingen undersøkte pasienters egenvurdering av voldsrisiko (SRS) som risikomarkør for vold under innleggelse (Studie 1), assosiasjonen mellom korttidsrisikovurderinger med Brøset Violence Checklist (BVC) og vold i nær fremtid (det neste vaktskiftet) gjennom hele sykehusoppholdet (studie 2) og i hvilken grad en utvidet modell for korttidsrisikovurdering bestående av BVC, SRS og enkeltledd fra Violence Risk Screening 10 (V-RISK-10) predikerer vold i nær fremtid mer nøyaktig sammenliknet med BVC alene.

Målgruppen for forskningsprosjektet var alle akuttinnlagte pasienter til en akuttpsykiatrisk avdeling i Oslo gjennom ett år i perioden 21. mars 2012 til 20. mars 2013 (N = 558).

Sentrale funn

Resultatene viste at sannsynligheten for å utøve vold under sykehusoppholdet var mer enn fire og en halv gang høyere for pasienter som rapporterte egen risiko til å være, moderat, høy, ikke visste, eller nektet å svare på spørsmålet (positiv prediktor i henhold til SRS), sammenliknet med de som rapporterte ingen risiko eller lav risiko. Interaksjonsanalysen viste signifikante kjønnsforskjeller med SRS som en sterkere risikomarkør for kvinner (studie 1). Funnene bekrefter at BVC er et egnet korttidsrisikovurderingsinstrument til bruk under hele sykehusinnleggelsen på akuttpsykiatriske avdelinger, også når man differensierer mellom trusler og fysisk vold, -mellom kvinner og menn og justerer for diagnosegrupper og døgnvariasjon. Interaksjonsanalysene viste ingen signifikante forskjeller i prediksjonen for BVC mellom kvinner og menn (Studie 2). En utvidet modell for korttidsrisikovurderinger bestående av BVC, SRS og ledd 2; Tidligere og/eller aktuelle trusler i V-RISK-10 forklarte mer av vold i nær fremtid sammenliknet med BVC alene (Studie 3).

Pasienters egenvurdering av risiko for vold kan bidra som en risikomarkør for vold under innleggelse i akuttpsykiatriske avdelinger. Funnene bekrefter den prediktive validiteten til BVC også når det justeres for repeterte målinger. Funnene indikerer også at en utvidet modell for korttidsrisikovurderinger forklarer mer av variansen til vold i nær fremtid enn korttidsrisikovurderinger med BVC alene. Funnene må likevel tolkes med forsiktighet, og en rekke begrensninger bør tas i betraktning.

Øvrig informasjon

Solveig K. B. Vatnar er biveileder for Øyvind Lockertsen.

John Olav Roaldset er prosjektleder for prosjektet Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling ved OUS, og er medforfatter på to av artiklene i Lockertsens avhandling.

Øyvind Lockertsen har også tilknytning til SIFER ved at han er oppnevnt og sitter i nasjonal FOU-gruppe for MAP.