Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
previous arrow
next arrow
Slider
NYHETER
På SIFERs nettsider presenterer vi nyheter som er relevante for vårt fagfelt. Vi tar imot tips om nyheter fra deg. Ta kontakt med oss!

Sammenheng mellom omsorgssvikt og redusert sosial kognisjon hos drapsutøvere med schizofreni

En studie av personer med schizofreni og alvorlig interpersonlig voldshistorikk identifiserte sammenheng mellom fysisk neglekt i barndommen og redusert evne til å forstå andres intensjoner i voksen alder. Artikkelen er publisert i septemberutgaven av Psychiatry Research.
Disputas 29. oktober

Charlotte Pollak, doktorand ved Karolinska Institutet, forsvarer sin avhandling om pasienters og ansattes oppfatninger av hva som reduserer risiko for tilbakefall til vold blant pasienter dømt til tvungent psykisk helsevern i Sverige. Avhandlingen er dels et samarbeidsprosjekt med SIFER Vest og SIFER Midt. Disputasen kan følges via zoom.

Fra STOP til Ny kurs

Første oktober endret STOP-tilbudet ved Spesialpoliklinisk enhet (OUS) navn til Ny kurs. Tilbudet retter seg mot personer over 18 år som har begått eller er bekymret for å begå overgrep mot barn eller voksne, og som ønsker helsehjelp med mål om å leve gode liv uten å skade andre.

Instrumenter oversatt til norsk

SIFER-nettverket har i løpet av sommeren oversatt tre instrumenter til norsk. Det dreier seg om spørreskjema som kartlegger seksuelle erfaringer, interesser, og mestring. De er oversatt med tanke på utredning og behandling av seksuallovbruddsproblematikk, men kan også være aktuelle for bruk i andre sammenhenger.

Ny bok om tverretatlig samarbeid under straffegjennomføring

Samarbeid på tvers av ulike instanser kan være en utfordring, men helt nødvendig under straffegjennomføring når innsatte for eksempel skal løslates fra fengsel. Denne boka springer ut fra et prosjekt mellom forskere og fagfolk fra flere ulike europeiske land som tok for seg kompleksiteten i disse utfordringene. Norge er godt representert ved bidragsytere fra både KRUS og SIFER.

ATSA-konferansen 2021

The Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) arrangerer også i år digital konferanse med tema forebygging av seksuelle overgrep. Blant foredragsholderne finner man anerkjente internasjonale forskere og klinikere. Datoene er 28. september - 1. oktober.

Sikkerhetsseminaret 2021 er avlyst

På grunn av den pågående pandemien må dessverre Sikkerhetsseminaret 2021 som skulle arrangeres i Bergen i oktober avlyses. Vi beklager dette, men ser frem til Sikkerhetsseminaret i Oslo neste år. I 2023 er Bergen igjen arrangør.

The book «Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis» quoted in the Economist

The study led by Emeritus Professor Dirk van Zyl Smit (University of Nottingham) and Dr Catherine Appleton (University of Nottingham/St Olavs, SIFER Midt) and published in 2019 in the award-winning book, Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis, was quoted in a recent article by the Economist

Sluttrapporten fra implementeringen av BASIS i Norge er klar

I 2019 gikk likelydende oppdrag ut til de fire regionale helseforetakene om å etablere "Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten" – BASIS. Det toårige implementeringsprosjektet er nå gjennomført og sluttrapporten er klar.

Webinar om 22 juli saken

22 juli saken reiste en omfattende diskusjon om strafferettslig utilregnelighet og psykisk sykdom. Var Breivik motivert av sykelige vrangforestillinger eller av høyreekstrem ideologi? Var hans evne til å planlegge forenlig med å være utilregnelig? I denne populærvitenskapelige forelesningen, vil professor Linda Gröning diskutere 22 juli saken og den rettsutviklingen som skjedd etter den, fra et juridisk perspektiv.

Les flere saker her