Bilde av Einar Lund Guldberg
Einar Lund Guldberg, Psykolog (permisjon)
Spesialpoliklinisk enhet
Einar Lund Guldberg
Psykolog (permisjon)
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
E-post: eingul@ous-hf.no