Verktøy / Diagnostiske verktøy

Norsk versjon av “Schizophrenia Proneness Instrument for Adults” - SPI-A

Diagnostiske verktøy / Sist oppdatert den 31. October 2014

Det er med stor interesse og entusiasme vi har oversatt Schizophrenia Proneness Instrument for Adults, SPI-A, til norsk. Vi mener instrumentet vil kunne bidra til bedre forståelse og beskrivelse av grunnforstyrrelse og tidlig fase ved schizofreni og schizofrenispektertilstander gjennom basissymptomperspektivet, men også til en helhetlig dypere forståelse av disse lidelsene. I så måte vil det kunne brukes både i tidlig utredning, ved diagnostiske revurderinger, og som hjelp til god dialog og utvidet forståelse i ulike faser av behandlingsforløp.

Vi har forsøkt å oversette teksten så tett opp mot den engelskspråklige originalpublikasjonen som mulig og at ordlyden skal være klinisk anvendelig i Norge. I tilfeller der vi har vært i tvil om korrekt norsk oversettelse har vi sammenliknet med ordlyden i den tyskspråklige SPI-CY (Schizophrenia Proneness Instrument, Child and Youth version), og/eller konsultert førsteforfatter Frauke Schultze-Lutter. For å kvalitetssikre oversettelsen ble et utvalg av de femten mest sentrale symptomene tilbakeoversatt til engelsk av en ekstern profesjonell oversetter og korrekturlest av Frauke Schultze-Lutter. Vi håper arbeidet vil komme mange norske pasienter og fagpersoner til nytte i årene som kommer.

Spørsmål vedrørende SPI-A på norsk, kan sendes oss på e-postadresse: spiacy@stolav.no

Instrumentet kan også kjøpes hos forlegger: Giovanni Fioriti Editore

Ragnhild Johansen, Antje Daniela Gross-Benberg og Karl Heinrik Melle, Trondheim, november 2012 

St. Olavs Hospital - Psykisk Helsevern, Avdeling Brøset - Kompetansesenteret for sikkerhets, - fengsels - og rettspsykiatri