Verktøy / Diagnostiske verktøy

Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)

Diagnostiske verktøy / Sist oppdatert den 27. November 2013

PCL-R (Hare, 1991, 2003) er utvilsomt den mest anerkjente og grundigst evaluerte manualbaserte sjekklisten som er tilgjengelig for å kartlegge symptomer på psykopati.

Sjekklisten består av 20 ledd og belyser på den ene siden psykopatens særegne mellommennskelige stil og følelsesmessige fungering (kjennetegnet ved kynisk og følelsesløs manipulering av andre) og på den andre psykopatens impulsive og antisosiale livsstil.Totalskåren på PCL-R varierer fra 0-40. Jo nærmere maksimal skåre, jo mer vil en person ligne en prototypisk psykopat slik Hare forstår denne. En vanlig brukt diagnostisk grenseverdi internasjonalt er en totalskåre på 30 eller høyere. Noe forskning tyder på at den diagnostiske grenseverdien bør være noe lavere i Europa (25-26). Dette skyldes at sosiokulturelle forhold til en viss grad påvirker hvordan psykopati kommer til utrykk i Europa i forhold til i USA og Canada.

PCL:SV (Hart, Cox & Hare, 1995) er en manualbasert sjekkliste som består av 12 ledd. I sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatriske sammenhenger er PCL:SV ment som en screeningvariant av PCL-R. I andre sammenhenger kan PCL:SV brukes alene. I den største enkletstående internasjonale studien av risikofaktorer for vold i allmennpsykiatriske settinger (den såkalte McCarthurstudien) var PCL:SV den beste av 134 risikofaktorer for vold på gruppenivå. Hvorvidt PCL:SV kan predikere vold like godt i norsk sammenheng har ikke vært undersøkt.

PCL-YV (Forth, Kosson & Hare, 2003) er en ungdomsversjon av PCL til bruk i aldersgruppen 12-18 år. Selv om psykopati medfører store belastninger sosialt og øknomisk er det også et begrep som kan brukes svært uheldig for å stigmatisere enkletpersoner. Samtidig kan en kartlegging av mulige psykopatiske trekk tidlig i et utviklingsforløp i noen tilfeller være nyttig under forutsetning av den gjøres for å iverksette målrettede og egnede hjepetiltak i store nok doser. Bruk av sjekklister for å kartlegge psykopati blant barn og unge sterkt omdiskutert. Man vet i dag ikke nok om betingelsene for at antisosialitet hos barn vil utvikle seg til voksen psykopati. Antisosial atferd har langt oftere sin bakgrunn i helt andre faktorer enn psykopati. I påvente av mer forskning vil vi derfor som hovedregel ikke anbefale bruk av PCL-YV i kliniske sammenhenger i Norge.

Bruk
Forsvarlig bruk av PCL-sjekklistene fordrer at an man baserer vurderingen på informasjon fra flere kilder som kan belyse personens fungering på tvers av tid, situasjoner og relasjoner (påkrevd). Om mulig bør man også bruke det semistrukturerte PCL-intervjuet. Vurderingen må aldri basere seg utelukkende på selvrapportering. Videre skal man rådføre seg med skåringsveiledningene i manualen hver gang man gjør en PCL-vurdering. Kartlegging av psykopati må, som all annen personlighetsvurdering, bygge på en grunnleggende forståelse av psykologisk normalfungering og på kjennskap til personens kulturbakgrunn.

Vi anbefaler at man for alle kliniske formål ikke vektlegger summeskåre på PCL-sjekklistene. Det er flere grunner til dette. Vi vet at variasjonen innenfor gruppen som skårer over diagnostisk grenseverdi er svært sammensatt med tanke på etiologi (årsaker til symptombildet), voldsrisiko og behandlingspotensiale. Å bruke flere timers arbeid på å komme fram til en tallverdi gir også lite mening i kliniske sammenhenger. Noe forskning tyder også på at påliteligheten eller reliabiliteten til skåringer som blir gjort i kliniske sammenhenger, og da særlig rundt diagnostisk grenseverdi, ikke er så god som man ofte antar. De fleste klinikere kjenner heller ikke godt nok til sin egen målefeil, eller hvilken feilmargin man typisk har i skåringen. Denne kan variere mye fra kliniker til kliniker. En upresis eller ikke godt nok forankret tallskåre har også vist seg i noen tilfeller å kunne bli en «merkelapp» som følger personen uten at man vet hva denne merkelappen egentlig sier om personen.  Vi anbefaler derfor at en istedet bruker PCL-sjekklistene som ett av flere hjelpemidler til å utvikle en detaljrik beskrivelse av aspekter ved den enkelte sin personlighetsfungering (såkalt formulering).

Opplæring
Robert D. Hare og hans gruppe arrangerer arbeidsseminarer i bruk av alle PCL sjekklistene. Se: www.hare.org. Praktisk trening tilbys også internasjonalt av andre eksperter på psykopati. Se for eksempel http://www.violenceriskassessment.com/

Kompetansesenteret i Bergen arrangerer også iblant arbeidsseminarer om psykopati og PCL-R sammen med internasjonale eksperter på feltet. PCL-R opplæring gis til slutt også som del av kursene for rettspsykiatriske sakkyndige (C-kursene), og som del av videreutdanningen i utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser (VIVO).

Det foreligger ikke offisielle norske oversettelser av PCL-manualene.