Undervisning

Videreutdanning i Voldsrisiko-vurdering - VIVO I

Foto: arkiv

Tema: Risikovurdering og -håndtering / Risikovurdering

Videreutdanningen har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng og er organisert som deltidsstudium over ett semester. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus.

Den er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig.

Oppdatert innføring

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn - som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.

Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Søkere som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem vil bli prioritert.

Realkompetanse

Du kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse til videregående- og masterstudier.  Du må dokumentere kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskrav, samt at du har yrkespraksis som inngår i opptakskravet.  Viser til Forskrift om opptak til masterstudier og videreutdanninger.

Begrenset antall plasser

Studiet er inndelt i to moduler som er nært knyttet til hverandre:
Modul 1: Grunnleggende begrep og teori når det gjelder prediksjon, aggresjon og vold.
Modul 2: Risikoanalyser – Kliniske metoder og instrumenter.

Organisering av studiet


Det vil bli arrangert syv dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Samlingene kan også følges på videokonferanse.

Studentene blir organisert i faste grupper med fire til seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus. Eksamen avholdes i Fronter - dette krever at studentene har internett-tilgang hele dagen mens eksamen avlegges.

For mer informasjon, kontakt  Kompetansesenteret i Oslo, tlf. 22 02 92 20.

Sist oppdatert den 27. August 2015 av Christine Soot Sandli