Undervisning

Videreutdanning i Voldsrisiko-håndtering - VIVO II

Foto: arkiv

Tema: Risikovurdering og -håndtering / Risikohåndtering

Studietilbudet har vold og håndtering av voldsrisiko som hovedfokus. Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter kunnskap om dette emnet.

Generelt om denne videreutdanningen

Dette studiet om Voldsrisiko-håndtering er et resultat av samarbeid mellom "Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Øst og helseregion Sør, Ullevål universitetssykehus", Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo og "Høgskolen i Molde, Avdeling for helsefag".

Studiet har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng og er organisert som deltidsstudium over ett semester.

Kort om studiets faglige innhold

Viktige momenter i risikohåndtering av aggresjon og vold hos mennesker med psykiske lidelser. Håndteringstrategiene dekker først og fremst oppfølging utenfor institusjon, men omfatter også risikonhåndtering i institusjon.

Mål for studiet

Studiet skal gi studenten en oppdatert innføring i kliniske metoder for behandling og risikohåndtering av aggresjon og vold hos mennesker med psykiske lidelser.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn og som arbeider med mennesker som har psykiske lidelser og voldsproblem.

Studentene blir organisert i faste grupper med 4-6 medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Organisering av studiet

Det vil bli arrangert 7 dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Ullevål universitetssykehus i Oslo. Samlingene kan også følges på videokonferanse. Søknad om opptak sendes Kompetansesentret sammen med påmelding enten til deltagelse på Gaustad, eller til deltakelse på videokonferanse.

Som nevnt blir studentene organisert i faste grupper med 4-6 medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen (samme grupper) hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Opptakskrav

Forutsetningen for opptak på dette studiet er bestått eksamen i Voldsrisiko-vurdering. Deltakere på de tidligste oppfølgingsseminarene som ble arrangert i Oslo høsten 2002 og høsten 2003 må ha avlagt eksamen i det oppdaterte Voldsrisiko-vurderings studiet nevnt over før de kan tas opp på Voldsrisiko-håndterings studiet.

Sist oppdatert den 27. August 2015 av Christine Soot Sandli