Undervisning

TERMA - TERapeutisk Møte med Aggresjon

foto: colourbox

Tema: Risikovurdering og -håndtering / Risikohåndtering / Risikovurdering

Vold i arbeidslivet ansees som ødeleggende for kvalitet i forhold til helsetjenester og rangeres som trusler mot folkehelse på linje med hiv/aids problematikk, narkotika, alkohol og tobakk (WHO, ICN & ILO 2002, Joint Programme on Workplace Violence in the Health Sector).

Bakgrunn: Studier viser negative konsekvenser for voldsoffer. I særlig grad viser dette seg gjennom økt stressnivå og nedsatt jobbtilfredshet for arbeidstakere. Vi blir redde og risikerer å bli rigide, noe som igjen kan resultere i bruk av unødig tvang. Vi forfaller lett til kontroll når vi blir skremt.

Ifølge Sintef er det uforholdsmessig høy bruk av tvang i norsk psykiatri og det blir slått fast at det satses for lite på forskning med den hensikt å redusere bruk av isolat og tvangsmidler i psykiatriske sykehus: ”Vi ligger imidlertid etter på dette fagfeltet i europeisk sammenheng selv om vi ser en økende interesse, også i Norge, de senere årene.” (SINTEF A4572, side 4)

Behovet for kvalitetssikring av tvangsmiddelbruk er presisert i ”Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang” (Sosial og helsedirektoratet 2006). I samme dokument nevnes som foreslått tiltak å utvikle egne kompetanseprogram for ansatte som arbeider ved lukkede psykiatriske avdelinger.

Kompetansesenteret i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helseregion Vest har utviklet en metode for å utdanne miljøpersonale til instruktører i ”TERapeutisk Møte med Aggresjon” (TERMA).

Nærmere 400 instruktører er utdannet i programmet i Norge og Sverige fram til i dag.

 

TERMA – terapeutisk møte med aggresjon

”TERMA” er en forkortelse for TERapeutisk Møte med Aggresjon og konseptet er i all hovedsak utviklet av rådgiver Geir Olsen og spesialkonsulent Bjørn Petter Hanssen ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i region vest, Norge.

Visjon
Gjennom kunnskap om aggresjon som fenomen, faktorer som kan utløse aggressiv atferd og ulike strategier for å møte aggresjon på en terapeutisk måte – har vi en visjon om at TERMA kan bidra til redusere graden av makt og tvang i psykiatriske avdelinger til et minimum.

 

Faglig forankring:
Siden den sikkerhetspsykiatriske avdelingen i Bergen startet opp i 1989 er det lagt vekt på å utvikle en behandlingskultur som bygger på sentrale fagetiske verdier og evidensbasert kunnskap. Dette systematiske arbeidet kommer til uttrykk i gjennom TERMA, som er et opplæringsprogram for miljøpersonalet.

Forhold mellom sikkerhet og behandling
Optimal sikkerhet forutsetter god behandling og omsorg. Avdelingens sikkerhetsrutiner må gjenspeile dette. I bunnen må det ligge et system med nødvendige materielle og menneskelige ressurser. Frihetsbegrensninger og bruk av restriktive tiltak må være en følge av pasientens behandlingsbehov og vurdering av voldsrisiko.

Videre må behandlingen legge vekt på pasientens behov for livskvalitet og personlig utvikling. Håndtering av risiko på lengre sikt må i størst mulig grad utformes gjennom individuelle planer og fleksibel bruk av risikohåndteringstiltak. Risikohåndtering forutsetter god kvalitet i relasjon mellom pasient og personale. Det må tilrettelegges for samspill mellom pasienter og personale som bidrar til allianser og godt samarbeid.

Virksomheten ved en sikkerhetsavdeling vil være spenningsfull, da det forutsettes rett balanse mellom sikkerhet og behandling. Disse hensynene behøver ikke være i konflikt. Behandling bør rettes mot foranderlige risikofaktorer, dvs. pasientens tilstand og livssituasjon, og som kan bidra til å redusere voldsrisiko.

Tillit og forståelse er et viktig voldsforebyggende tiltak. Respekt for pasient og evne til å fange opp sårbarhet og krenkbarhet må være sentrale egenskaper hos personale. Det bør derfor ikke skilles mellom behandlings- og sikkerhetsroller. Det legges vekt på å unngå overdreven bruk av kontroll og styring.

Evne til å forebygge og bearbeide konflikter, og dermed unngå opptrapping av maktbruk, må også stå sentralt i behandlingskulturen.

Retningslinjer og rutinebeskrivelserRetningslinjer for sikkerhet og behandling må bygge på en trygg og reflektert personalkultur. Selv om skriftlige retningslinjer er viktige og må være av god kvalitet, er god praksis basert på kulturbærere med rutine og fagkunnskaper.

Skriftlige retningslinjer må bygge på til enhver tid tilgjengelig erfarings- og evidensbasert kunnskap. Dette må kvalitetssikres gjennom fortløpende evaluering. Retningslinjer må ha et omfang og oversiktlighet som gjør det realistisk for personalet å forstå og holde seg kjent med dem. Det er viktig at retningslinjer beskrives med grunnlag i praksis, av praksisnært personell.

Mål og gjennomføringFokus er i stor grad rettet mot at klinisk virksomt personale skal få en økt bevissthet rundt egen rolle i situasjoner som utvikler seg i aggressiv retning. Dette innebærer at den enkelte utvikler kompetanse på ulike handlingsalternativ før, under og etter en aggressiv episode.

TERMA består av både teoretisk og praktisk kunnskap som kan gjøre arbeidstakere bedre rustet til å møte aggresjon og truende atferd fra tjenestemottakere. Gjennomgang av aktuell teori og praktisk trening på aktuelle situasjoner, vil gi personalet mentale modeller å arbeide ut ifra når aggressive episoder oppstår. Dette vil redusere risiko for skade på pasient og personal.

Instruktøropplæring
TERMA instruktøropplæring gjør bruk av undervisningsmateriell i powerpoint versjon. Dette består av teori om tema som: aggresjon som fenomen, etikk, forebygging, kommunikasjon, samhandling, grensesetting, risikovurdering, oppfølging etter aggressive episoder og juss.

Det vektlegges også en rekke psykologiske tema som situasjonsgjenkjennelse, persepsjon, generalisering og attribusjon. De fysiske teknikkene er beskrevet og fotografert.

I tillegg er det utarbeidet et e-læringsprogram i Bergen hvor alle teknikker er filmet med kommentarer på risiko ved de ulike teknikker.

TERMA er i dag implementert i:

 • Helse Bergen – psykiatri, alle lukkede avdelinger
 • Helse Vest – deler av Helse Fonna og Helse Førde
 • Nordlandssykehuset i Bodø – barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri.
 • Sykehuset Telemark - psykiatri
 • Stockholm Läns Sjukvårdsområde, Sverige (Bergen modellen) – all slutenvård, inkludert barne- og ungdomspsykiatri http://www.slso.sll.se/upload/Kommunikation/Bergenmodellen.pdf
 • Region Skåne, Sverige – samarbeid mellom län og kommuner
 • Dalarna, Sverige – allmenn- og rettspsykiatri i Säter og Falun
 • Östergötland, Sverige – samarbeid mellom län og kommuner
 • Sörmland, Sverige – samarbeid mellom Mälarsjukhuset og Eskilstuna kommun

Vi har erfaring med at programmet kan brukes på alle typer avdelinger, men innholdet må tilpasses målgruppen. Det meste av innholdet anser vi som allmenngyldig. Noen deler av innholdet er mer innrettet mot lukkede psykiatriske avdelinger, som for eksempel skjerming og bruk av tvangsmidler.

Vi har gode erfaringer med kurs til ansatte på sykehus, både fra somatikk og psykiatri. I tillegg har vi erfaring med grupper fra asylmottak, barnevernsinstitusjoner, kommunale institusjoner for psykisk utviklingshemmede, lærere og assistenter i skoleverket, portører, sikkerhetsvakter på sykehus og ansatte i kriminalomsorgen. TERMA inngår videre som en del av den obligatoriske undervisningen på flere høgskoleutdanninger.

 

Instruktøropplæringen, en kursbeskrivelse

Sluttprodukt etter 11 dager skal være:

 • Felles undervisningsmateriell i powerpointformat.
 • Felles historier (narrativer) til bruk i undervisning.
 • Erfaring med rollespill, kunnskap om utfordringspunkter med rollespill.
 • Praktisk øvelse i instruksjon.
 • Praktisk øvelse i presentasjon.

Program
Undervisningen gjennomføres ved hjelp av tre samlinger med 1 eller 2 ukers mellomrom.

Samling 1, tre dager:

Innhold dag 1; introduksjon og gjennomgang av manualens innhold og fokus på systemiske krav.
Innhold dag 2 og 3; to dagers kurs med fokus på fysiske teknikker og teoribakgrunn.

Arbeidskrav fram til samling 2:

Skrive en historie og reflektere over læringspotensialet i forhold til manualens innhold.
Delta på en trening i uken.
Finne en skademelding fra eget arbeidssted som er relatert til vold eller aggresjon og som kan brukes til å reflektere over i gruppe.

Samling 2, fire dager:

Innhold dag 1, 2 og 3; gjennomgang i grupper av arbeidskrav og fysiske teknikker.
Øvelse i å presentere og reflektere over historier fra praksis i små grupper.
Utarbeidelse av en egen powerpoint presentasjon i teori.
Innhold dag 4; Øvelser i å instruere i fysiske teknikker og teoretisk undervisning for hele gruppen.

Arbeidskrav fram til samling 3:

Definerte grupper utarbeider 1 rollespill hver og reflekterer over læringspotensialet i forhold til manualens innhold.
Delta på en trening i uken. Instruere sammen med en partner 1 trening i perioden. Holde en teoripresentasjon fra manualen på internundervisning på arbeidsplassen. Skrive logg fra dette.

Samling 3 på fire dager:

Innhold dag 1 og 2; gjennomgang og repetisjon av fysiske teknikker, samt rollespill.
Innhold dag 3; oppsummering og gjennomgang av aktuelle tema.

Relatert:

Sist oppdatert den 8. May 2013 av Atle Lillehovde