Undervisning

Psykiatri, kriminalitet og samfunn 1850 - 2000

Foto: arkiv

Tema: Historie

I 1978 hjalp en lege en pasient å rømme fra Reitgjerdet sykehus. Pasienten var dømt til sikring og vurdert som farlig for samfunnets sikkerhet. Rømningen var iscenesatt for å trekke oppmerksomheten mot kritikkverdige forhold i institusjonspsykiatrien. En rekke kritikkverdige forhold i institusjonspsykiatrien ble avdekket de neste årene og det psykiatriske helsetilbudet i Norge ble fullstendig omdannet. Hvordan kunne inhumane forhold og systematiske overgrep få lov til å utvikle seg over lengre tid innenfor en samfunnssektor der tusenvis av mennesker var helsearbeidere og pasienter?

Kursbeskrivelse

Kurset gir innføring i noen sentrale emner og tema i psykiatriens og kriminologiens tilnærming til sinnssykdom og kriminalitet de siste 150 årene. Hovedvekten ligger på problemstillinger fra psykiatrien, mens tema fra kriminologi og andre fagområder trekkes inn for å forklare særegne tema innen retts- og sikkerhetspsykiatri. Pensumlitteraturen eksemplifiseres ved bruk av eksempler hovedsakelig fra de to sikkerhetspsykiatriske institusjonene Kriminalasylet og Reitgjerdet.

Kurset tematiserer den kulturelle og sosiale konteksten retts- og sikkerhetspsykiatrien har stått i ved å fokusere på sinnssykdom og kriminalitet. Hovedfokuset legges på fire tema: de vitenskaplige forståelsene og klassifiseringene av sinnssykdom og normalitet, institusjonaliseringen av de sinnssyke og kriminelle, pasientenes forståelse av egen situasjon og omgivelsene og pasientenes og institusjonens forhold til familiene og omverden.

Læringsmålet for kurset er at deltakerne skal bli i stand til å lese, tolke og diskutere fortidige og samtidige psykiatriske og kriminologiske tekster og diskurser. I kurset øves dette bl.a. ved å stille spørsmål ved hvordan problemstillinger i psykiatrien og kriminologien blir til, hvorfor og hvordan målbæres de kritiske stemmene, hvorfor og til hvem skrives psykiatriske journaler, hvordan skapes og endres diagnosekategorier, hvordan skilles det mellom straff og behandling, hvor er pasientene og familiene i den psykiatriske diskursen, hvordan endres behandlingen av farlighet og sinnssykdom under endrede samfunnsforhold osv.

Kursinnhold

  • Generell medisinsk historie
  • Overordnede tilnærminger til galskap og kriminalitet
  • De psykiatriske sykdommene
  • Pasient og psykiater
  • Tvang og pasienttilpasning
  • Hva gikk galt og hvorfor gikk det galt?

Målgruppe

Psykologer, psykiatere, helse‐ og sosialarbeidere, jurister, fengselsansatte, lærere, allment interesserte samt studenter som ønsker relevante valgemner innen sine studieprogram.

Relatert:

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 7. May 2013 av Øyvind Thomassen