Undervisning

MAP - Møte med aggresjon og vold i psykisk helsevern

Tema: Psykiatri og jus / Risikovurdering og -håndtering / Rus / Schizofreni, psykose og autisme / Sikkerhets- og fengselspsykiatri / Seminar/kurs/møter

Nasjonalt prosjekt for utvikling av felles opplæringsmanual for møte med aggresjon og vold i psykisk helsevern (MAP) 

Opplæringsmanualen er et samarbeidsprosjekt mellom lokale sikkerhetsavdelinger, regionale sikkerhetsavdelingene og kompetansesentrene i Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Hensikten med prosjektet er å utarbeide en helhetlig opplæringsmanual i hvordan man kan forstå, forebygge og håndtere aggresjon- og voldsproblematikk i psykisk helsevern.

Målgruppen for manualen er hovedsakelig de som skal drive med formidling av manualens innhold. Manualen skal skrives for opplæringsøyemed slik at de som gjennomfører denne opplæringen kan gjøre det på en kvalitetssikret, systematisk og kunnskapsbasert måte. Manualen skal fungere som et teoretisk grunnlag, samt som en praktisk veileder i hvordan innholdet kan formidles på en pedagogisk hensiktsmessig måte.

Manualen skal også fungere som et felles teoretisk rammeverk for hva sikkerhetspsykiatrien i Norge mener er beste praksis i møte med aggresjon- og voldsproblematikk i institusjoner. Manualen skal dekke både før, under og etter-perspektivet i møte med aggresjon og vold, altså både forebygging, handlingsalternativer i møte med aggresjon og vold, og etterarbeidet og oppfølgingsperspektivet i etterkant av en aggressiv episode.

Etter at opplæringsmanualen er ferdigstilt vil det vurderes hvorvidt prosjektet og produktet skal utvikles videre til en lærebok i aggresjons- og voldshåndtering.

Opplæringsmanualen vil bestå av 10 hovedkapitler som vil bli skrevet av eksperter på fagfeltet. Manualen vil utvides med eventuelle tilleggskapitler etter hvert.

Hvert kapittel vil bestå av en teoridel og en undervisningsveileder. Sistnevnte del vil bli utarbeidet av en egen kapittelgruppe på bakgrunn av teoridelen. Undervisningsveilederen vil ha fokus på hva som skal formidles til kursdeltakere, samt hvordan det kan formidles.

Kapitteloversikt:
Kap.1: Aggresjonsforståelse
Kap.2: Voldsrisikovurdering og -håndtering
Kap.3: Voldsforebygging
Kap.4: Forebyggende kommunikasjon
Kap.5: Dempende strategier
Kap.6: Selvregulering
Kap.7: Samhandling
Kap.8: Håndteringsstrategier
Kap.9: Fysiske teknikker
Kap.10: Etterarbeid

Prosjektet skal ferdigstilles i begynnelsen av 2019.

Kontakt prosjektleder: Thomas Nag : thomas.haugen.nag@helse-bergen.no

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 2. May 2018 av Steffen Stamnes