Undervisning

Vi i SIFER underviser helse- og fengselspersonell innen spesialiserte tema, blant annet behandling av voldsutøvere og voldsrisikovurdering.

Vi har også et fast kurs/ hospiteringssamarbeid med den rettspsykiatriske regionklinikken i Sundsvall, der deltagerne kan få praktisk erfaring med klinisk arbeid i risikovurdering og risikohåndtering.

Noen av våre kurs og opplæringspakker:

TERMA - Terapeutisk møte med aggresjon. TERMA består av både teoretisk og praktisk kunnskap som kan gjøre arbeidstakere bedre rustet til å møte aggresjon og truende adferd fra tjenestemottakere. Undervisningen foregår i regi av SIFER Vest.

ViVo - Videreutdanning i utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser. Undervisningen foregår i regi av SIFER Sør-Øst.

Sinnemestring - En tverrfaglig utdanning for tjenestesteder som ønsker kompetanse på behandling av voldsutøver i nære relasjoner. Undervisningen foregår i regi av SIFER Midt. Les mer på www.sinnemestring.no

C-kurs - et spisskompetansekurs i strafferettspsykiatri

  • Nivå A er den formaliserte kompetansen en spesialist har i henhold til sin spesialistgodkjennelse. En spesialist i psykiatri eller klinisk psykologi vil ha en basiskunnskap som kvalifiserer til sakkyndigvurderinger for retten.

  • Nivå B oppnås gjennom en formalisert kursing i strafferett og straffeprosess, etikk og praksis, slik at den det gjelder kan utferdige medisinske vurderinger for et juridisk publikum. Justisdepartementet har i samarbeid med Den rettsmedisinske kommisjon utviklet et slikt kurstilbud.

  • Nivå C er fordypningsområder/ utvikling av spisskompetanse som fagmiljøene står for og som etter hvert vil danne grunnlag for en formalisering av fordypningsområder. Alle de tre kompetansesentrene har ansvar for å planlegge og gjennomføre C-kursene.

Ta kontakt: Er dere interessert i undervisning? Kom gjerne med ønsker og forespørsler.

C-kurs

Tema:

Sifer ved Kompetansesenteret i Oslo avholder for tiden en C-kursrekke på fire delseminarer. Delseminar 1 ble avholdt høsten 2016, dvs. at siste delseminar blir avholdt våren 2018.

Mer info

Foto: arkiv

Psykiatri, kriminalitet og samfunn 1850 - 2000

Tema: Historie

I 1978 hjalp en lege en pasient å rømme fra Reitgjerdet sykehus. Pasienten var dømt til sikring og vurdert som farlig for samfunnets sikkerhet. Rømningen var iscenesatt for å trekke oppmerksomheten mot kritikkverdige forhold i institusjonspsykiatrien. En rekke kritikkverdige forhold i institusjonspsykiatrien ble avdekket de neste årene og det psykiatriske helsetilbudet i Norge ble fullstendig omdannet. Hvordan kunne inhumane forhold og systematiske overgrep få lov til å utvikle seg over lengre tid innenfor en samfunnssektor der tusenvis av mennesker var helsearbeidere og pasienter?

Mer info