Vold i nære relasjoner

SIFER forsker på familievold, og vi har samarbeidsprosjekter med politiet om risikovurdering i familievoldssaker. Vi arrangerer også sinnemestringskurs.


Å forebygge vold i nære relasjoner er en viktig jobb. Problematikken er mer vanlig enn mange tror; det anslås at mellom 75 000- 150 000 mennesker i Norge årlig utsettes for vold i en nær relasjon.

SIFER jobber med dette på flere måter. Vi har i samarbeid med politidirektoratet gjennomført et prosjekt, der politiet bruker risikovurderingsskjemaet SARA for å kunne avdekke partnervold. Dette blir nå innført i flere politidistrikt. SIFER Vest og SIFER Midt/Nord har vært sentrale i prosjektet.

SIFER Sør-Øst driver omfattende forskning på partnervold og partnerdrap og har en sentral rolle i Politidirektoratets implementering av SARA nasjonalt, og i politidistriktene i Sør-Øst.

SIFER Sør-Øst har også undervisningsavtaler om vold i nære relasjoner ved flere høgskoler, knyttet til grunnutdanninger og videreutdanninger.

SIFER Midt/Nord har utviklet Sinnemestring Brøset-modellen, en tverrfaglig utdanning for tjenestesteder som ønsker kompetanse på behandling av voldsutøver i nære relasjoner. Modellen benytter seg av den anerkjente behandlingsformen kognitiv gruppeterapi, og implementeres nå nasjonalt gjennom et utdanningsprogram, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Æresrelatert vold er et stadig aktuelt tema, og SIFER jobber også med dette, gjennom å implementere risikovurderingsverktøy her i landet,  til bruk for helsepersonell, politi og kriminalomsorgen.

Sikkerhetsseminaret 2019

Sikkerhetsseminaret 2019 er lagt til Ibsenhuset i Skien den 4.-5.september. Arrangør i år er  Sykehuset Telemark. Velkommen!

Les mer

Oppnevning av partnerdrapsutvalg

Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Hensikten er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

Les mer

Lansering B-SAFERv2

Invitasjon til lansering av Norsk oversettelse B-SAFERv2
-Brief Spousal Assault Form for the evaluation of RISK-
29. august 2018 kl 10-15
Scandic St.Olavs plass -Oslo

Les mer

Fagkonferanse og jubileum - Sinnemestring 20 år

OBS! Ny "Early Bird"-dato! 15. september 2018
En fagkonferanse om vold i nære relasjoner arrangeres 5.-6. desember 2018 ved Scandic Hell Hotell

Les mer

Justisdepartementets konferanse om vold i nære relasjoner

Gikk du glipp av justiskonferansen 2016? Her kan du se den på nytt

Les mer

NRK: Sinnemestring i Drammen

NRK Nyhetsmorgen har laget en reportasje fra familievernkontoret i Drammen om sinnemestring

Les mer

PATRIARK er oversatt til norsk.

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

Les mer

Partnerdrapsseminar på Hotel Opera

Den 3. februar 2016 gjennomførte Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst et fag- og forskningsseminar som markerte avslutningen på prosjektet Partnerdrap i Norge 1990 – 2012.

Les mer

Sinnemestring til Murmansk

Russiske fengselspsykologer læres opp i Sinnemestring Brøset-modellen

Les mer

Ny Rapport: Partnerdrap i Norge 1990 - 2012

Partnerdrap utgjør 1/4 av alle drap i Norge. Sannsynligheten er høyere for at en kvinne blir drept av sin partner eller eks-partner enn av noen andre.

Les mer

Radioreportasje om Sinnemestring

Fredag 27. mars kl. 09:00 ble det sendt en reportasje om Sinnemestring Brøsetmodellen på NRK P2 EKKO

Les mer

Implementering av Sinnemestring, Brøset-modellen

Til aktuelle tjenesteapparat i helse og sosial sektoren.

Les mer

Norske rapporter om vold, kriminalitet og overgrep

Helsebiblioteket har samlet rapporter om vold og overgrep, fra offentlige norske nettsteder

Les mer

Ny bok: Vold mot kvinner

Kjersti Narud ved Sifer Sør/Øst har nettopp publisert sin nyeste bok - "Vold mot kvinner"

Les mer

Internasjonal lansering av PATRIARK (12. mai)

En ny brukermanual for Vurdering av risiko for æresrelatert vold (PATRIARK) lanseres i Bergen mandag 12. mai.

Les mer

Sinnemestringen på NRK1 Puls

NRK Puls: Den sinte mannen Egil er igjen tilbake på Puls et år etter at NRK-teamet fulgte han gjennom et sinnemestringskurs. Stig Jarwson ved Sinnemestringen Brøsetmodellen blir intervjuet.

Les mer

Nyheter om Sinnemestring Brøset Modellen

Fra Stortingsmelding 15 - Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
Denne ble offentliggjort 8. mars 2013.

Les mer

IAFMHS 2013

Welcome to Maastricht!: The IAFMHS Board of Directors and the 2013 Local Organizing Committee (LOC) are pleased to invite you to participate in the 13th annual IAFMHS conference.

Les mer

Politiet.no: Betre risikovurdering i familievaldsaker

Politistasjonane på Stovner og i Horten har testa ut eit analyseverkty som kan vurdere risikoen for at valdsutøvarar held fram med å true eller utøve vald mot sine partnerar.

Les mer

Forskningsprosjekter:

Politiets risikovurderinger av partnervold

Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker

POND SiZdrav

Partnervold og sinnemestring

Intimate partner homicide. Identifying risk factors for intimate partner homicide through structured risk assessment, court documents, and interviews with bereaved.

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

Sinnemestring Brøset Fengselsprogrammet “Jeg bestemmer selv- veien videre”

Publikasjoner:

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Intimate Domestic Violence

Foreldreansvar Hva er barnet mest tjent med?

Partnervoldserfaringer Helseplager, skyld, skam og ansvarsattribuering

An Interactional Perspective on Coping with Intimate Partner Violence

Vold mot kvinner. Kjersti Narud (red.)

Forskning dokumenterer risikofaktorar for partnerdrap: Vil finna faresignal

Lethal Intimate Partner Violence: An Interactional Perspective on Women’s Perceptions of Lethal Incidents

Behandlingsprosessen og mennenes utvikling evaluert av mennene og de kvinnene som er utsatt for volden. I M. Råkil(red) Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus

Violence in intimate relationships