Sikkerhets- og fengselspsykiatri

SIFER jobber med forskning, fagutvikling og undervisning innen sikkerhets- og fengselspsykiatrien.


Alvorlig psykisk syke som dømmes til særreaksjon og/ eller kan være til fare for seg selv eller andre kan ivaretas på sikkerhetsavdelinger. Men også i fengslene er psykiatri et tema. SIFER bidrar med sin kompetanse på begge arenaene.

Vår forskning dreier seg om blant annet: Hvordan er den psykiske helsetilstanden til innsatte i norske fengsler? Er mange psykisk syke? Er mange psykopater? Hvordan kan ansatte ved institusjonene håndtere og hjelpe de innsatte på en best mulig måte?

Vi har kurs som er nyttig for ansatte både i fengsels- og sikkerhetspsykiatrien. Vi underviser blant annet i sinnemestring og TERMA, (terapeutisk møte med aggresjon), og vi har ViVo, en videreutdanning i utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser. For øvrig både behandler og underviser vi i forhold til sedelighetsproblematikk.

Miljøterapi, aggresjon og vold, etikk, rehabilitering og epidemiologi; dette er noe av det du kan lese om i denne kategorien.

Sikkerhetsseminaret 2019

Sikkerhetsseminaret 2019 er lagt til Ibsenhuset i Skien den 4.-5.september. Arrangør i år er  Sykehuset Telemark. Velkommen!

Les mer

Utlysning, Psykolog, 2 årig prosjektstilling

Kreativ psykolog søkes til SELFI-prosjektet! Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø søker kreativ psykolog til SELFI prosjektet.

Les mer

BASIS prosjektet - sluttrapport og konferanse

BASIS-konferansen 2019 markerte slutten på det treårige pilotprosjektet som har hatt som hovedmålsetning å utvikle et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd i Helse Sør-Øst.

Les mer

MAP -  møte med aggresjonsproblematikk

MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

Les mer

Nytt sikkerhetspsykiatrisk fagnettverk i Helse Sør-Øst

Torsdag 25. oktober ble første møte i det nyetablerte fagnettverket i regi av Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst (KPS) avholdt i samarbeid med de sikkerhetspsykiatriske miljøene i Helse Sør-Øst.

Les mer

Revisjon av faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy (IS-2661).

Helsedirektoratet har nå publisert faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy. Nyutgivelsen er en revidering av rundskrivet IS-09/2007 "Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy" og vil erstatte disse.

Les mer

Åpen høring i Stortingets justiskomité

Justiskomiteen har avholdt en åpen høring om "Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet" (Prop.154 L (2016-2017))

Les mer

Fagkonferanse og jubileum - Sinnemestring 20 år

OBS! Ny "Early Bird"-dato! 15. september 2018
En fagkonferanse om vold i nære relasjoner arrangeres 5.-6. desember 2018 ved Scandic Hell Hotell

Les mer

To rapporter oversatt til engelsk

Victoria Cramer og Maria Knutzens rapporter fra 2014 er nå tilgjengelig på engelsk.

Les mer

Justisdepartementets konferanse om vold i nære relasjoner

Gikk du glipp av justiskonferansen 2016? Her kan du se den på nytt

Les mer

Ny rapport: Sikkerhetspsykiatri i Norge 2015

Dette er den tredje nasjonale statusundersøkelsen av norsk sikkerhetspsykiatri, de to første ble gjennomført i 2005 og 2008. Alle tre undersøkelsene er gjort av Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helseregion Sør-Øst på oppdrag fra Helsedirektoratet.
 

Les mer

Astrid Furres artikkel i Dagens Medisin

288 ungdommer ved ungdomspsykiatriske institusjoner ble utsatt for 4143 episoder med tvangsmiddelbruk i løpet av tre år. 

Les mer

Nye nettsider for Bergenskonferansen

Bergen International Conference on Forensic Psychiatry har fått nye nettsider!

Les mer

PRISM oversatt til norsk

PRISM (Promoting Risk Intervention by Situational Management) en strukturert faglig retningslinje for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer knyttet til vold i institusjoner.

Les mer

Sinnemestring til Murmansk

Russiske fengselspsykologer læres opp i Sinnemestring Brøset-modellen

Les mer

Politikk, debatt, psykiatri og bevæpning av politiet og sånn

Pål Grøndahl: Gang på gang har det vært påvist at psykisk ustabile mennesker ikke representerer noen stor risiko for andre. Det er tvert om.

Les mer

Tidskriftet: Viktig bok om mestring av alvorlige psykiske lidelser

Spesialist i psykiatri Per Føyn har anmeldt boken "Mestring av alvorlige psykiske lidelser" for Tidsskrift for Den norske legeforening

Les mer

Psykiske lidelser blant innsatte

Forekomsten av psykiske lidelser blant innsatte i norske fengsler er urovekkende høy

Les mer

Radioreportasje om Sinnemestring

Fredag 27. mars kl. 09:00 ble det sendt en reportasje om Sinnemestring Brøsetmodellen på NRK P2 EKKO

Les mer

Påmelding til Sikkerhetsseminaret 2015 er åpnet

Sikkerhetsseminaret har blitt arrangert i en årrekke og har som hovedfokus å belyse fagfeltet sikkerhets – fengsels og rettspsykiatri.

Les mer

På lag for å hjelpe sikkerhetspasienter tilbake til hverdagen

Psykiskhelsearbeid.no: Når sikkerhetsavdelingen og kommunen spiller på lag for å hjelpe utskrevne pasienter tilbake i egen bolig, er vår erfaring at de får en bedre hverdag og redusert behov for nye innleggelser.

Les mer

Dagens medisin: Vil undervise helsepersonell i rettspsykiatri

Ved St. Olavs hospital, Brøset RSA,  skal de ansatte få opplæring i rettspsykiatrisk døgnobservasjon.

Les mer

Ny manual: Mestring av alvorlige psykiske lidelser

Et gruppebasert lærings- og mestringsprogram av Rolf Gråwe og  faggruppa ved St. Olavs Hospital, Brøset RSA 

Les mer

9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

The congress will be held in Copenhagen - Denmark from the 22nd till the 24th of October 2015

Les mer

Implementering av Sinnemestring, Brøset-modellen

Til aktuelle tjenesteapparat i helse og sosial sektoren.

Les mer

Sikkerhetsseminaret 2014

Årets sikkerhetsseminar tilbyr ett aktuelt og spennende program for deg som jobber med mennesker i institusjon

Les mer

NRK: Psykiatridømte slipper ikke ut

Personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern blir værende på sykehus, selv om de er ferdigbehandlet. Årsaken er uklart regleverk og mangel på ressurser i kommunene skriver NRK etter intervju med overlege Karl Heinrik Melle

Les mer

Kontaktmøte for Helseregion Sør-Øst 3. juni 2014

I år har vi valgt å slå sammen kontaktmøtene for våre tre fagretninger: Sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri. Møtet er åpent for alle faggrupper som arbeider innenfor ett av disse feltene i Helse Sør-Øst. Påmelding innen 23. mai.

Les mer

Fra forskningsprosjekt til teaterforestilling

Pasient Lars Erikson, 1898: «Her har vi bare en skrue løs og resten er bare pur ondskab», 

Les mer

Disputas: «Forståelse av pasientaggresjon og forklaringer på nedgang i voldsrate ved Regional sikkerhetsavdeling, Sandviken sykehus» (20. mars)

Psykologspesialist Ragnar Urheim disputerer torsdag 20. mars for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Forståelse av pasientaggresjon og forklaringer på nedgang i voldsrate ved Regional sikkerhetsavdeling, Sandviken sykehus»

Les mer

TERMA er vinner av KLPs arbeidsmiljøpris 2013.

Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen er vinner av årets arbeidsmiljøprosjekt 2013 med prosjektet «TERMA – Terapeutisk møte med aggresjon».

Les mer

To former for rettferdighet

Hver uke bombarderer nyhetsmediene oss med meldinger om alvorlige forbrytelser. Når de oppklares, må forbryteren regne med å ta sin straff.

Les mer

Innelåst fordi ingen vil ha dem

NRK: Personer dømt til tvungen psykisk helsevern blir sittende innelåst og blir utsatt for mer tvang en nødvendig. Årsaken er at kommunene ikke vil ta i mot dem.

Les mer

Gode tiltak som følger enheter med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler

Jesper Bak, psykiatrisk sykepleier og forsker ved St. Hans Hospital i Danmark, har publisert sine funn om hvilke tiltak som er assosiert med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler ved psykiatriske enheter i Danmark og Norge.

Les mer

Endringer i psykisk helsevernloven

HOD har endret psykisk helsevernloven med nye regler om  varsling av fornærmede og etterlatte og om nattelåsing av pasientrom ved sikkerhetsavdelinger m.m.

Les mer

Utilgivelige handlinger?

22. juli – to år etter Utøya. Finnes det mennesker som ikke bør tilgis og handlinger som er utilgivelige?

Les mer

Sikkerhetsseminaret

Vi ønsker alle potensielle deltakere hjertelig velkommen til Tromsø fra 2. - 4 oktober 2013!
”Balansekunst -  mellom samfunnsvern og behandling”

Les mer

Sikkerhetsseminaret 2013

Avdeling for Sikkerhetspsykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har sammen med Sikkerhetsenheten ved Nordlandssykehuset HF gleden av å kunne ønske velkommen til årets Sikkerhetsseminar 2013 i Tromsø.

Les mer

Prøveforelesning Tom Palmstierna

I forbindelse med Tom Palmstiernas tilsetting som professor II i medisin inviterer Det medisinske fakultet til prøveforelesning

Les mer

Roald Iversens doktorgradsdisputas

Roald Iversen prøveforeleser for graden Ph.D.
“Hva kan den praktiserende sjelesørger lære av nyere empiriske undersøkelser om religion og tro i Norge?”

Les mer

IAFMHS 2013

Welcome to Maastricht!: The IAFMHS Board of Directors and the 2013 Local Organizing Committee (LOC) are pleased to invite you to participate in the 13th annual IAFMHS conference.

Les mer

Hele 19 artikler fra Sifer Midt i 2012

Opptelling av vitenskapelige publikasjoner fra 2012 er i gang. Kompetansesenteret ved Brøset fikk publisert hele 19 vitenskapelige publikasjoner.

Les mer

Rettspsykiatrisk Forum

Rettspsykiatrisk forum inviterer til forummøte onsdag 13. februar 2013 kl. 17.00 - 19.30 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet. Tema: ”Rettspsykiatri – veien videre … ?”

Les mer

Nytt undervisningsemne i kriminalitet og psykiatri

Nytt 6000-emne i medisin, psykiatri, kriminalitet og samfunn 1800-2000, et samarbeid mellom institutt for historiske og klassiske fag, NTNU og Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset, St. Olavs hospital.

Les mer

Endringer i psykisk helsevernloven – styrking av sikkerheten, fra regjeringen.no

Regjeringens forslag til endringer i psykisk helsevernloven vil styrke sikkerheten rundt en liten gruppe særlig farlige pasienter.…

Les mer

Aktørseminar om Reitgjerdets nedleggelse

Reitgjerdet var en kjent anstalt i Trondheim for "særlige vanskelige og farlige pasienter". Etter å ha vært i drift fra 1923 ble institusjonen tilslutt nedlagt i 1987 etter mye kritikk og skandaler. Det har senere blitt beskrevet som et historisk skille i norsk psykiatri.

Les mer

Forskningsprosjekter:

POND SiZdrav

Fengselshelseprosjektet

Sikkerhetspsykiatri - fra institusjon til DPS og kommune

Ungdomsstraffen

Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling

Intimate partner homicide. Identifying risk factors for intimate partner homicide through structured risk assessment, court documents, and interviews with bereaved.

Forekomsten av personforfølgelse (stalking) blant norske stortingsrepresentanter

Personforfølgelse

Utarbeidelse, validering, implementering av screeningsinstrument for voldsrisikovurdering V-RISK-10

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)

Brøsetmodellen

Sinnemestring Brøset

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kriminalomsorgen

SARA-SV - Spousal Assault Risk Assessment: Short version

Armadilo

Using the Brøset Violence Checklist to Reduce Coercion and Restraint in Psychiatry A Protocol

START i Montenegro

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kommunal omsorg for personer med utviklingshemning

Publikasjoner:

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Psykose og vold: Forskning med relevans for utredning av tilregn

Psychological hardiness predicts cardiovascular health

Attention deficit hyperactivity disorder among inmates in Bergen Prison

Reduced anxiety in forensic inpatients after a long-term intervention with Atlantic salmon

Exploratory multivariate analysis of the effect of fatty fish consumption and medicinal use on heart

Music therapy for prisoners: pilot randomised controlled trial and implications for evaluating psych

Stalking experiences reported by Norwegian members of Parliament compared to a population sample

Norske sikkerhetspsykiatriske avdelinger 2008

Norske sikkerhetspsykiatriske avdelinger 2005 En statusrapport

User involvement in structured violence risk management within forensic mental health facilities – a systematic literature review

Resilience and professional quality of life in staff working with people with intellectual disabilities and offending behavior in community based and institutional settings

Motivational dimensions of inpatient aggression

Mechanical Restraint in Psychiatry: Preventive Factors in Theory and Practice. A Danish–Norwegian Association Study

ERM på TV2 Nyhetskanalen og på TV2s nettutgave

ERM i VG

Barmhjertighet og frigjøring. Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis. Refleksjoner i grenselandet mellom teologi og filosofi

Early Recognition Method - ERM Pilotfase 2 - 2009-2013

Early Recognition Method (ERM) Pilot Project Report

Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009

Experiences and preferences of users with major mental disorders regarding helpful care in situations of mental crisis

Stalking experiences and associated factors – a controlled population-based study from Norway

Early Recognition Method – Pilot Project Report.

Coping with intimate partner violence. An interactional perspective

An interactional perspective on women’s perceptions of lethal intimate partner violence

”Fanger i sikkerhetscelle – en utfordring”.

“Vold blant inneliggende pasienter i en landsdekkende spesialavdeling i psykisk helsevern for ungdom”

”Violence among adolescent psychiatric inpatients in a Norwegian closed ward”

”En massemorder blir til. Psykologien bak ekstreme handlinger”.

Family Relations and School Experiences in Criminal Recidivists with a Comorbid Substance Use Problem

A comparative and empirical analysis of practices in norwegian forensic psychiatry

A study of amnesia in homicide cases and forensic psychiatric experts’ examination of such claims

Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Forskningsbasert kunnskap om partnerdrap. En systematisk litteraturgjennomgang.

Familievold og familievern.

Brief checklists for assessing violence risk among patients discharged from acute psychiatric facilities: a preliminary study

Utilregnelige kovbrytere med samfunnsskadelig aktivitet som ikke gir grunnlag for strafferettslig særreaksjon

Penrose’s Law revisited: The relationship between mental institution beds, prison population and crime rate

The first step in the validation of a new screen for violence risk in acute psychiatry: The inpatient context

Alvorlig sinnslidende i fengsel - noe må gjøres

Mental disorder and violence in the mental health and the correctional system: different services with overlapping challenges? Doctoral thesis

Non-invasive assessment of autonomic influences on the heart: Impedance cardiography

An exploratory study of differences in emotional intelligence in U.S. and Norwegian undergraduate students.

Heart rate variability, prefrontal neural function, and cognitive performance: the neurovisceral integration perspective on self-regulation, adaptation, and health.

Changes in mortality after first psychiatric admission: A 20-year prospective longitudinal clinical study.

A prospective longitudinal study of utilization of a psychiatric hospital in Hordaland County, Norway, from 1985 to 2003.

Attention deficit/hyperactivity disorder and criminal activity: World experience analysis, therapeutic tactics in Norway and Russia

People with learning disabilities sentenced to preventive supervision, - mandatory care outside jails and institutions.

Deinstitutionalization and mental health changes among people with mental retardation.

Psychotrophic drug use among people with learning deficiencies before and after deinstitutionalizing

Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging I.M.Råkil(red) Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus

Predictors for attacks on people after deinstitutionalization

Psykisk habilitering

Self injurious behaviour before and after deinstitutionalizing

Behandling og forebygging av vold i samliv

Psychiatric and behavioral disturbances in elderly mentally retarded before and after deinstitutionalization

Predicting inpatient violence in acute psychiatric wards using the Brøset-Violence-Checklist: a multicentre prospective cohort study.

Challenging behaviour in the elderly - monitoring violent incidents.

Assessing risk for imminent violence in the elderly; the Bröset Violence Checklist.

Fifteen years of research with the Staff Observation Aggression Scale; A review

Implementation of the Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) in a Forensic High Secure Unit

Using exercise to treat patients with severe mental illness: how and why?

Can a focused staff training programme improve the ward atmosphere and patient satisfaction in a forensic psychiatric hospital? A pilot study.

Assessing the Risk of Violence: Development and Validation of the Brøset Violence Checklist

Assessing living skills in forensic mental health care with the behavioural status index: a European network study.

Assessing living skills in forensic mental health care with the behavioural status index: a European network study.

Psychiatric health needs and services before and after complete deinstitutionalization of people with intellectual disability

Somatiske og psykiske lidelser og bruk av helsetjenester etter reformen

Kommunenes bruk av habiliteringstjenesten for voksne etter ansvarsreformen

Evaluering av nevroleptikas effekt hos språkløse, subjektive vurderinger eller atferdsdata

Helse og helsetjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming før og etter ansvarsreformen

Health care help seeking behaviour among prisoners in Norway

Patient Autonomy versus Risk Management: A Case Study of Change in a High Security Forensic Psychiatric Ward.

Psykisk helsearbeid og psykisk utviklingshemning: Et viktig fordypningsemne for masterstudium i psykisk helsearbeid

Effects of the Changes in Legislation Governing Offenders with Intellectual Disabilities in Norway: A Descriptive Study

Validation and adaptation of the Norwegian version of Hayes Ability Screening Index for intellectual diffi culties in a psychiatric sample

Lovbrudd begått av mennesker med utviklingshemning

Screening for psykisk utviklingshemning hos voksne

A stepwise approach to identify intellectual disabilities in the criminal justice system

Intellectual disability in the criminal justice system

The prevalence and nature of intellectual disability in Norwegian Prisons

Prevalence of intellectual disabilities in Norway: Domestic variance

Occurrence of post traumatic stress symptoms and their relationship to professional quality of life (ProQoL) in nursing staff at a forensic psychiatric security unit: a cross-sectional study

Store Lærevansker blant fengselsinnsatte

Treatment Patterns among Offenders with Mental Health Problems and Substance Use Problems

Aggressive Behavior in a High Security Ward: Analysis of Patterns and Changes Over a Ten-Year Period.