Schizofreni, psykose og autisme

SIFER arbeider med forskning, fagutvikling og undervisning på mange fagområder knyttet til schizofreni, psykotiske lidelser og autismespekterlidelser.


God kunnskap om psykotiske lidelser og autismespekterlidelser står sentralt innen retts-, sikkerhets- og fengselspsykiatrien. Det er viktig at mennesker med slike lidelser blir best mulig ivaretatt, både når det gjelder rettssikkerhet, tjenestetilbud og behandling.

SIFER driver med forskning på karakteristika ved de ulike tilstandene, med behandlingsforskning og atferdsforskning, og med utvikling og tilpassing av skåringsverktøy og behandlingsmanualer.

Vi underviser også blant annet helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen, temaene er da grunnforståelse, utredning, kartlegging og behandling.

SIFER ønsker å bidra til å utvikle den tilgjengelige kunnskapen om mennesker med tilstander innenfor psykose- og/eller autismespekteret – og med å kvalitetssikre arbeidet som gjøres på feltet.

Revisjon av faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy (IS-2661).

Helsedirektoratet har nå publisert faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy. Nyutgivelsen er en revidering av rundskrivet IS-09/2007 "Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy" og vil erstatte disse.

Les mer

Vold ved alvorlige psykiske lidelser - SikkerhetsTOP

SikkerhetsTOP-prosjektet har lansert egen nettside

Les mer

Politikk, debatt, psykiatri og bevæpning av politiet og sånn

Pål Grøndahl: Gang på gang har det vært påvist at psykisk ustabile mennesker ikke representerer noen stor risiko for andre. Det er tvert om.

Les mer

International Consortium on Hallucination Research in Trondheim

We welcome you to participate at the 2014 satellite meeting of the International Consortium on Hallucination Research in Trondheim, Norway on 9-10 September 2014.

Les mer

“Working Alliance and Service Engagement in early Schizophrenia Spectrum Disorders”

Ragnhild Johansen har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Psykologisk institutt.

Les mer

Prøveforelesning Tom Palmstierna

I forbindelse med Tom Palmstiernas tilsetting som professor II i medisin inviterer Det medisinske fakultet til prøveforelesning

Les mer

IAFMHS 2013

Welcome to Maastricht!: The IAFMHS Board of Directors and the 2013 Local Organizing Committee (LOC) are pleased to invite you to participate in the 13th annual IAFMHS conference.

Les mer

Forskningsprosjekter:

“Legally insane or not “-systematic recording and assessment of psychotic symptoms in forensic psychiatric reports.

TIG

Utarbeidelse, validering, implementering av screeningsinstrument for voldsrisikovurdering V-RISK-10

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

Kognitiv funksjon og terapeutisk allianse ved schizofreni

Publikasjoner:

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Psykose og vold: Forskning med relevans for utredning av tilregn

Patient satisfaction after acute admission for psychosis

Schizophrenia Proneness Instrument for Adults, SPI-A, norsk versjon

Personality traits, interpersonal problems and therapeutic alliance in early schizophrenia

Terapeutisk allianse, personlighet og interpersonlige problemer ved tidlige schizofreni

Rettspsykiatriske undersøkelser med autismespekterdiagnoser: Alder ved identifisering og diagnostisk historie

Praktisk psykiatri. Alv A. Dahl og Trond F. Aarre (red). Kap 25 Rettspsykiatri.

Utilregnelighet “under radaren”? Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av saker med tvil om tilregnelighet - en pilotstudie

The Magic or Myth of Expertise: A Comparison of Judgment Processes between Forensic Experts and Lay Persons Based on Psychiatric Case Vignettes

A comparative and empirical analysis of practices in norwegian forensic psychiatry

Utilregnelige kovbrytere med samfunnsskadelig aktivitet som ikke gir grunnlag for strafferettslig særreaksjon

Contemporary challenges in Norwegian Forensic Psychiatry, Expert Commentary

Penrose’s Law revisited: The relationship between mental institution beds, prison population and crime rate

Alvorlig sinnslidende i fengsel - noe må gjøres

Mental disorder and violence in the mental health and the correctional system: different services with overlapping challenges? Doctoral thesis

Schizofreni og vold - kan man forutsi voldelig atferd?