Risikovurdering og -håndtering

Personer med alvorlige psykiske lidelser og voldsproblematikk, hvordan kan man håndtere og hjelpe dem best mulig, og samtidig ivareta sikkerhetsaspektet?


Forskning, undervisning og fagutvikling i forhold til risikovurdering og –håndtering er en viktig del av SIFERs arbeid. Og vi har bidratt til å utvikle flere kartleggingsverktøy som politiet og psykisk helsevern kan bruke for å vurdere voldsrisiko.

Ennå er det mange som mangler kunnskap om at det finnes alternative metoder å møte voldelige personer på, enn de tradisjonelle grepene. Kan risikosituasjoner ofte håndteres på en annen måte enn det som blir gjort i dag? Vi i SIFER tror svaret er ja.

Denne temakategorien inneholder stoff om blant annet risikoatferd og utredning. Du kan lese om TERMA (terapeutisk møte med aggresjon), et stort fagutviklingsarbeid SIFER Vest har utført, og om sinnemestring, en tverrfaglig utdanning for tjenestesteder som ønsker kompetanse på behandling av voldsutøver i nære relasjoner. Denne utdanningen er utviklet av SIFER Midt/ Nord.

Du kan også lese om ViVO, et studietilbud som har vold og utredning av voldsrisiko som hovedfokus. Studietilbudet er resultat av samarbeid mellom SIFER Sør-Øst, Ullevål universitetssykehus og Høgskolen i Molde, avdeling for helsefag.

Sikkerhetsseminaret 2019

Sikkerhetsseminaret 2019 er lagt til Ibsenhuset i Skien den 4.-5.september. Arrangør i år er  Sykehuset Telemark. Velkommen!

Les mer

MAP -  møte med aggresjonsproblematikk

MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

Les mer

Nytt sikkerhetspsykiatrisk fagnettverk i Helse Sør-Øst

Torsdag 25. oktober ble første møte i det nyetablerte fagnettverket i regi av Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst (KPS) avholdt i samarbeid med de sikkerhetspsykiatriske miljøene i Helse Sør-Øst.

Les mer

Lansering B-SAFERv2

Invitasjon til lansering av Norsk oversettelse B-SAFERv2
-Brief Spousal Assault Form for the evaluation of RISK-
29. august 2018 kl 10-15
Scandic St.Olavs plass -Oslo

Les mer

Revisjon av faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy (IS-2661).

Helsedirektoratet har nå publisert faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy. Nyutgivelsen er en revidering av rundskrivet IS-09/2007 "Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy" og vil erstatte disse.

Les mer

Nytt poliklinisk program: PROTEUS

Psykologspesialist Svein Øverland leder det polikliniske programmet «PROTEUS» på Brøset/SIFER Midt

Les mer

Ny manual tilgjengelig

SAM (Guidelines for Stalking Assessment and Management) er oversatt til Norsk.

Les mer

Vold ved alvorlige psykiske lidelser - SikkerhetsTOP

SikkerhetsTOP-prosjektet har lansert egen nettside

Les mer

Justisdepartementets konferanse om vold i nære relasjoner

Gikk du glipp av justiskonferansen 2016? Her kan du se den på nytt

Les mer

Ny bok om voldsrisiko

Professor Stål Bjørkly er aktuell som redaktør for boka «International Percpectives on Violence Risk Assessment»

Les mer

PATRIARK er oversatt til norsk.

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

Les mer

Nye nettsider for Bergenskonferansen

Bergen International Conference on Forensic Psychiatry har fått nye nettsider!

Les mer

PRISM oversatt til norsk

PRISM (Promoting Risk Intervention by Situational Management) en strukturert faglig retningslinje for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer knyttet til vold i institusjoner.

Les mer

Politikk, debatt, psykiatri og bevæpning av politiet og sånn

Pål Grøndahl: Gang på gang har det vært påvist at psykisk ustabile mennesker ikke representerer noen stor risiko for andre. Det er tvert om.

Les mer

BVC har fått egen webside

Brøset Violence Checklist har fått egen landingsside for det internasjonale markedet

Les mer

Kronikk: 360 graders risikovurdering og -håndtering

Av: Tor Arne Veie, Pål Birger Olsen og Erik Søndenaa fra Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg og Sifer Midt

Les mer

Norske rapporter om vold, kriminalitet og overgrep

Helsebiblioteket har samlet rapporter om vold og overgrep, fra offentlige norske nettsteder

Les mer

BVC blir nasjonal standard i Danmark

Center for Kliniske Retningslinjer i Danmark har vedtatt at Brøset Violence Checklist (BVC) skal brukes som standard verktøy ved korttidsvurderinger om aggresjon og vold hos voksne over 18 år innlagt på psykiatrisk sykehus i Danmark

Les mer

Kontaktmøte for Helseregion Sør-Øst 3. juni 2014

I år har vi valgt å slå sammen kontaktmøtene for våre tre fagretninger: Sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri. Møtet er åpent for alle faggrupper som arbeider innenfor ett av disse feltene i Helse Sør-Øst. Påmelding innen 23. mai.

Les mer

Review: Terapi til pedofile gir ingen effekt

Effekten er lik null av psykologisk behandling når vi sammenligner seksuelle overgripere som forgriper seg mot barn på nytt med en kontrollgruppe som ikke har fått behandling

Les mer

Norsk oversettelse av HCR:20 versjon 3 (21. mars)

Lansering av den norske versjonen av HCR:20 versjon 3 finner sted i Bergen, fredag 21. mars.

Les mer

Internasjonal lansering av PATRIARK (12. mai)

En ny brukermanual for Vurdering av risiko for æresrelatert vold (PATRIARK) lanseres i Bergen mandag 12. mai.

Les mer

Disputas: «Forståelse av pasientaggresjon og forklaringer på nedgang i voldsrate ved Regional sikkerhetsavdeling, Sandviken sykehus» (20. mars)

Psykologspesialist Ragnar Urheim disputerer torsdag 20. mars for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Forståelse av pasientaggresjon og forklaringer på nedgang i voldsrate ved Regional sikkerhetsavdeling, Sandviken sykehus»

Les mer

TERMA er vinner av KLPs arbeidsmiljøpris 2013.

Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen er vinner av årets arbeidsmiljøprosjekt 2013 med prosjektet «TERMA – Terapeutisk møte med aggresjon».

Les mer

Klinisk bruk av HCR-20 v3 ved Kevin Douglas og Stål Bjørkly

Todagers kurs i klinisk bruk av HCR-20 v3 ved Kevin Douglas og Stål Bjørkly 23.-24. april 2014

Les mer her...

Les mer

Utkast til retningslinje for samhandling SFTO/Påtalemyndighet

Et nytt utkast til retningslinjer mellom Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg (SFTO) og påtalemyndighet er under saksbehandling hos riksadvokaten

Les mer

Alliance for International Risk Research

Kan et tastetrykk gi gratis månedlig oppdatering innenfor voldrisikovurdering? Ja, det kan det. Alliance for International Risk Research (AIRR) har en varslingstjeneste for oppdatert fagutvikling innenfor voldsrisikovurdering

Les mer

Slutt på hospiteringsprogram

Henrik Belfrage avslutter sitt engasjement ved Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Klinikken ser seg derfor ikke i stand til å fortsette med hospiteringsprogrammet.

Les mer

Få erfaring med risikovurdering og risikohåndtering

Tre ganger i semesteret arrangeres det kurs/ hospitering i Sundsvall, der deltagerne gis anledning til å få praktisk erfaring med klinisk arbeid i risikovurdering og risikohåndtering.

Les mer

Snart kommer VIVO II

En tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser (VIVO II) starter til høsten.

Les mer

Nytt fra TERMA

Kompetansesenteret i sikkerhetspsykiatri i Bergen arrangerer en egen fagdag for organisasjoner som arbeider etter TERMA/Bergen modellen

Les mer

Høyere risiko for selvmord

Johan Håkon Bjørngård ved Sifer Midt har fått publisert en artikkel i anerkjente American Journal of Epidemiology.

Les mer

IAFMHS 2013

Welcome to Maastricht!: The IAFMHS Board of Directors and the 2013 Local Organizing Committee (LOC) are pleased to invite you to participate in the 13th annual IAFMHS conference.

Les mer

Forskningsprosjekter:

Politiets risikovurderinger av partnervold

POND SiZdrav

SAFE-pilot

Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling

Intimate partner homicide. Identifying risk factors for intimate partner homicide through structured risk assessment, court documents, and interviews with bereaved.

Forekomsten av personforfølgelse (stalking) blant norske stortingsrepresentanter

Meta-analyse: Seksuelle overgripere mot barn

Personforfølgelse

TIG

KOS - kunnskap om sakkyndighet

Utarbeidelse, validering, implementering av screeningsinstrument for voldsrisikovurdering V-RISK-10

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)

Brøsetmodellen

Sinnemestring Brøset

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kriminalomsorgen

SARA-SV - Spousal Assault Risk Assessment: Short version

Armadilo

Using the Brøset Violence Checklist to Reduce Coercion and Restraint in Psychiatry A Protocol

START i Montenegro

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kommunal omsorg for personer med utviklingshemning

Publikasjoner:

Psychometric properties and predictive validity of a police version of a violence risk screen - A pilot studie

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Psykose og vold: Forskning med relevans for utredning av tilregn

An Examination of Violence Risk Communication in Practice Using a Structured Professional…........

Stalking experiences reported by Norwegian members of Parliament compared to a population sample

Norwegian Developments and Perspectives on Violence Risk Assessment

User involvement in structured violence risk management within forensic mental health facilities – a systematic literature review

Offenders with mental health problems and substance misuse: cluster analysis based on the Addiction Severity Index version 6 (ASI-6)

Predictive Validity and Other Psychometric Properties of the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) in a Norwegian High Secure Hospital

Psychological Treatment of Sexual Offenders Against Children: A Meta-Analytic Review of Treatment Outcome Studies

Motivational dimensions of inpatient aggression

ERM på TV2 Nyhetskanalen og på TV2s nettutgave

Lethal Intimate Partner Violence: An Interactional Perspective on Women’s Perceptions of Lethal Incidents

ERM i VG

Early Recognition Method - ERM Pilotfase 2 - 2009-2013

Early Recognition Method (ERM) Pilot Project Report

A brief report from a comparison of the HCR-20 and the HCR-V3 concerning internal consistency and clinical utility.

Assessment and management of risk for intimate partner violence by police officers using the Spousal Assault Risk Assessment Guide

Stalking experiences and associated factors – a controlled population-based study from Norway

Praktisk psykiatri. Alv A. Dahl og Trond F. Aarre (red). Kap 25 Rettspsykiatri.

Early Recognition Method – Pilot Project Report.

En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri

Coping with intimate partner violence. An interactional perspective

An interactional perspective on women’s perceptions of lethal intimate partner violence

A multifaceted model for risk assessment of violernt behaviour in acutely admitted psychiatric patients

A prospective study of lipids and serotonin as risk markers of violence and self-harm in acute psychiatric patients

In Reply

V-RISK-10: Validation of a screen for risk of violence after discharge from acute psychiatry

Patients’ own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit

Risk assessment of violent, suicidal and self-injurious behaviour in acute psychiatry – a bio-psycho-social approach

Utilregnelighet “under radaren”? Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av saker med tvil om tilregnelighet - en pilotstudie

Sikring eller forvaring - refleksjoner over de nye særreaksjonene

“Vold blant inneliggende pasienter i en landsdekkende spesialavdeling i psykisk helsevern for ungdom”

”Violence among adolescent psychiatric inpatients in a Norwegian closed ward”

Family Relations and School Experiences in Criminal Recidivists with a Comorbid Substance Use Problem

Når siktede ikke husker drapet: Hva gjør de rettspsykiatrisk sakkyndige?

The Magic or Myth of Expertise: A Comparison of Judgment Processes between Forensic Experts and Lay Persons Based on Psychiatric Case Vignettes

Forensic psychiatric screening reports – an update

A comparative and empirical analysis of practices in norwegian forensic psychiatry

A Comparative Case Vignette Study of Decision Making in Forensic Psychiatric Cases

A study of amnesia in homicide cases and forensic psychiatric experts’ examination of such claims

A study of forensic psychiatric screening reports and their relationship to full psychiatric reports

Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Does Separation or Divorce Make any Difference? An Interactional Perspective on Intimate Partner Violence with Focus on Marital Status

Forskningsbasert kunnskap om partnerdrap. En systematisk litteraturgjennomgang.

NOU 2011:19 Ny våpenlov.

Familievold og familievern.

Brief checklists for assessing violence risk among patients discharged from acute psychiatric facilities: a preliminary study

Nytt screeninginstrument for vurdering av voldsrisiko

Utilregnelige kovbrytere med samfunnsskadelig aktivitet som ikke gir grunnlag for strafferettslig særreaksjon

Contemporary challenges in Norwegian Forensic Psychiatry, Expert Commentary

The first step in the validation of a new screen for violence risk in acute psychiatry: The inpatient context

Mental disorder and violence in the mental health and the correctional system: different services with overlapping challenges? Doctoral thesis

Schizofreni og vold - kan man forutsi voldelig atferd?

Heart rate variability, prefrontal neural function, and cognitive performance: the neurovisceral integration perspective on self-regulation, adaptation, and health.

Vurdering av voldsrisiko i henhold til straffeloven og psykisk helsevernloven

Attention deficit/hyperactivity disorder and criminal activity: World experience analysis, therapeutic tactics in Norway and Russia

SVR20, Vurdering av risiko for seksuell vold. Etter den canadiske orginalversjonen av D.P.Boer, S.D.Hart, R.Kropp&C.D.Webster.

Predicting inpatient violence in acute psychiatric wards using the Brøset-Violence-Checklist: a multicentre prospective cohort study.

Challenging behaviour in the elderly - monitoring violent incidents.

Assessing risk for imminent violence in the elderly; the Bröset Violence Checklist.

Fifteen years of research with the Staff Observation Aggression Scale; A review

Implementation of the Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) in a Forensic High Secure Unit

Using exercise to treat patients with severe mental illness: how and why?

Assessing the Risk of Violence: Development and Validation of the Brøset Violence Checklist

Assessing living skills in forensic mental health care with the behavioural status index: a European network study.

Assessing living skills in forensic mental health care with the behavioural status index: a European network study.

Validation of the Norwegian version of the Hayes Ability Screening Index for Mental Retardation

The usefulness of assessing suggestibility and compliance in prisoners with unidentified intellectual disabilities

Forensic issues in intellectual disability

Effects of the Changes in Legislation Governing Offenders with Intellectual Disabilities in Norway: A Descriptive Study

Validation and adaptation of the Norwegian version of Hayes Ability Screening Index for intellectual diffi culties in a psychiatric sample

Lovbrudd begått av mennesker med utviklingshemning

Screening for psykisk utviklingshemning hos voksne

Occurrence of post traumatic stress symptoms and their relationship to professional quality of life (ProQoL) in nursing staff at a forensic psychiatric security unit: a cross-sectional study