Psykopati og personlighetsforstyrrelser

Nå diagnostiseres psykopati med kartleggingsverktøyet PCL. Nye instrumenter for å fange opp personlighetstypen er imidlertid under utvikling og utprøvning.


Dette jobber SIFER med. Vi arbeider også med å utvikle nye behandlingsmåter og med å øke kunnskapen om psykopati generelt, gjennom forskning, undervisning og fagutvikling.

SIFER underviser i tematikken psykopati og personlighetsforstyrrelser, både i voldsrisikovurdering og innenfor C-kursene i rettspsykiatri.

Å øke kunnskapen rundt psykopati og personlighetsforstyrrelser er viktig.  Nærmere 20 prosent av alle innsatte i norske fengsler er psykopater. Disse igjen regner man med står for halvparten av all alvorlig kriminalitet.

Personlighetsforstyrrelser betyr avvikende, dysfunksjonelle og uhensiktsmessige måter å tenke, føle og samhandle med andre på. De personlighetsforstyrrelsene vi i vårt felt ofte har kontakt med, er de som betegnes som de antisosiale personlighetsforstyrrelsene. De mest alvorlige blant dem refereres til som psykopati, som er en sammenstilling av overflatiske følelsesmessige, mellommenneskelige og atferdsmessige personlighetstrekk.

Psykopati kjennetegnes av mangel på empati, anger, skyldfølelse og grunne affekter på det følelsesmessige området, av manipulering og utnytting av andre på det mellommenneskelige feltet, og av atferd som skader andre, for eksempel kriminalitet, på det atferdsmessige feltet.

De antisosiale personlighetsforstyrrelsene, særlig psykopati, har stor betydning når det gjelder risiko for fremtidig vold. Det er derfor viktig å utvikle gode risikovurderingsinstrumenter.

En halv til en prosent av befolkningen vil fylle kravene til betegnelsen psykopati. Klarer vi å øke kunnskapen om personlighetsforstyrrelser og psykopati (både når det gjelder kartlegging og behandling), vil vi kunne forebygge voldshandlinger. Kanskje vil vi også kunne gi de det gjelder et reelt rehabiliteringstilbud.

Revisjon av faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy (IS-2661).

Helsedirektoratet har nå publisert faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy. Nyutgivelsen er en revidering av rundskrivet IS-09/2007 "Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy" og vil erstatte disse.

Les mer

Ny bok om psykopati

Denne boken går bakenfor de sensasjonelle fremstillingene av psykopati og gir en faglig, men allment tilgjengelig introduksjon til psykopati – hva er det, og hva kan vi gjøre med det?

Les mer

Nye nettsider for Bergenskonferansen

Bergen International Conference on Forensic Psychiatry har fått nye nettsider!

Les mer

Disputas: “Thinking about symptoms of psychopathy in Norway: Content validation…”

Psykologspesialist Helge Andreas Hoff disputerte torsdag 22. januar for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Les mer

Review: Terapi til pedofile gir ingen effekt

Effekten er lik null av psykologisk behandling når vi sammenligner seksuelle overgripere som forgriper seg mot barn på nytt med en kontrollgruppe som ikke har fått behandling

Les mer

CAPP - et nytt kartleggingsverktøy for psykopati

Psykopatifeltet har alltid vært preget av diskusjon om hvilke kjennetrekk som beskriver en psykopat

Les mer

Hva er psykopati?

Psykopati er navnet på en bestemt type alvorlig personlighetsforstyrrelse

Les mer

Psykopati

Hollywood gitt mange eksempler på psykopater. Som et resultat identifiseres ofte psykopater som "skumle" mennesker. I realiteten kan en psykopat være hvem som helst - en nabo, en kollega. Hver av disse tilsynelatende harmløse menneskene kan totalt ødelegge livene til de rundt dem.

Les mer

IAFMHS 2013

Welcome to Maastricht!: The IAFMHS Board of Directors and the 2013 Local Organizing Committee (LOC) are pleased to invite you to participate in the 13th annual IAFMHS conference.

Les mer

Positiv om psykopati

Positiv om psykopati: I siste nummer av Tidsskrift for Norsk psykologforening blir Aina Sundt Gullhagen…

Les mer

Forskningsprosjekter:

Utarbeidelse, validering, implementering av screeningsinstrument for voldsrisikovurdering V-RISK-10

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)

Publikasjoner:

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Psychometric Properties of the Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) in a Representative Sample

Are Psychopathic and Borderline Personality Disorder Distinct, or Differently Gendered Expressions..

Capturing clinical complexity: Towards a personality-oriented measure of psychopathy

A Prototypicality Validation of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP).....

A long-term fatty fish intervention improved executive function in inpatients with antisocial….

Domains of psychopathy: Evaluating the structure of a lexical model of psychopathic personality…..

Can the causal mechanisms underlying chronic, serious, and violent offending trajectories be…..

The prevalence of psychopathic personality disturbances among incarcerated youth:........

The role of symptoms of psychopathy in persistent violence over the criminal career into full….

Psychopathy and violent misconduct in a sample of violent young offenders

Psychopathy and the ability to read the “language of the eyes”: divergence in the psychopathy constr

Thinking About Symptoms of Psychopathy in Norway

Testing theoretical models for future clinical practice in the treatment of psychopathy

A comparative and empirical analysis of practices in norwegian forensic psychiatry

Contemporary challenges in Norwegian Forensic Psychiatry, Expert Commentary

Penrose’s Law revisited: The relationship between mental institution beds, prison population and crime rate

Mental disorder and violence in the mental health and the correctional system: different services with overlapping challenges? Doctoral thesis

The relationship between attachment, personality and antisocial tendencies in a prison sample: a pilot study.

Brief communication: psychopathy and recognition of facial expressions of emotion.

Facets of psychopathy, heart rate variability and cognitive function.

The Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP): Content Validation Using Prototypical Analysis.

A Prototypicality Validation of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality Model (CAPP).

Evidence of Deviant Emotional Processing in Psychopathy: A fMRI Case Study

Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging I.M.Råkil(red) Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus