Psykiatri og jus


Rettspsykiatri er psykiatri i rettspleiens tjeneste. Psykologspesialister og psykiatere brukes bl.a. som sakkyndige i strafferetten for å avdekke om en person som er mistenkt for en straffbar handling var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad da han/ hun utførte den straffbare handlingen (Strl. §44). Dersom dette er tilfelle, kan vedkommende ikke straffes. I noen tilfeller kan observanden dømmes til en særreaksjon (Overføring til "Tvungen psykisk helsevern" eller "Tvungen omsorg", strl. §§39 og 39a)

Psykiatere og psykologspesialister brukes også når det skal vurderes forlengelse av særreaksjoner (strl. §39b) eller en forvaringsdom (strl.§§ 39c, 39d).

Psykiatere og psykologspesialister brukes også som sakkyndige når retten skal vurdere om de skal sette ned straffen under det lavmål som er bestemt for handlingen eller til en mildere straffart (strl. §56c).

Rettspsykiatrien yter ikke helsehjelp. Den sakkyndige jobber ikke for pasienten (som i denne sammenhengen blir betegnet som observand), men for retten. 

SIFER jobber med forskning, undervisning og fagutvikling på feltet rettspsykiatri.

SIFER Midt jobber nå for tiden med et pilotprosjektet "Utvikling av norsk rettspsykiatri" etter oppdrag fra HOD i samarbeid med JBD og Helsedirektoratet. I den forbindelse kan psykiatere og psykologspesialister sende innmelding til oversikten hos Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet

Dette er et stort tema, som etter 22. juli 2011 har fått stor aktualitet. Vi i SIFER jobber for å øke kvaliteten i norsk sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri - gjennom undervisning, forskning og fagutvikling.


Mange av sakene i denne temakategorien handler om rettspsykiatri, og du vil finne stoff om blant annet tilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner, rettspsykiatrisk undersøkelse, sakkyndig arbeid og tvang.

SIFER har i mange år arrangert C-kurs i rettspsykiatri. Kurset er et tilbud til leger og psykologer som ønsker å praktisere som sakkyndige i retten.

Vi har ansatte som jobber som sakkyndige i retten, og vi er representert i sentrale utvalg. Vi er også sentral høringsinstans for lovendringer, både innen psykisk helsevernloven og særreaksjonene (behandling, tvungen omsorg, forvaring).

Kategorien kan også by på jusrelatert stoff innen de andre feltene vi jobber med.

Sikkerhetsseminaret 2019

Sikkerhetsseminaret 2019 er lagt til Ibsenhuset i Skien den 4.-5.september. Arrangør i år er  Sykehuset Telemark. Velkommen!

Les mer

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker.

Les mer

Bedre rettssikkerhet og rettslikhet

Standardiserte forløp for rettspsykiatrisk døgnobservasjon

Les mer

Offisiell åpning av NERS

Tirsdag 30. oktober 2018 åpner offisielt nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

Les mer

St.Olav: §167 ved RSA Brøset

Rettspsykiatrisk døgnobservasjon på Brøset observerer mennesker som er siktet for å ha utført alvorlige kriminelle handlinger. Målet er å gi dem en rettferdig rettssak

Les mer

Lansering B-SAFERv2

Invitasjon til lansering av Norsk oversettelse B-SAFERv2
-Brief Spousal Assault Form for the evaluation of RISK-
29. august 2018 kl 10-15
Scandic St.Olavs plass -Oslo

Les mer

First announcement - 13th NSFP

First Announcement for the 13th Nordic symposium on Forensic psychiatry, Gothenburg, Sweden, August 20-22, 2019.

Les mer

Revisjon av faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy (IS-2661).

Helsedirektoratet har nå publisert faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy. Nyutgivelsen er en revidering av rundskrivet IS-09/2007 "Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy" og vil erstatte disse.

Les mer

Åpen høring i Stortingets justiskomité

Justiskomiteen har avholdt en åpen høring om "Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet" (Prop.154 L (2016-2017))

Les mer

Ny manual tilgjengelig

SAM (Guidelines for Stalking Assessment and Management) er oversatt til Norsk.

Les mer

Nøttestadseminaret

Kompetansesenteret på Brøset har gleden av å invitere til seminar

Les mer

Fontene: Dette skaper gjengangere

En av ti innsatte er psykiske utviklingshemmede

Les mer

12th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

First annoncement and call for abstract

Les mer

Jim Aage Nøttestad (1948-2016)

Psykologspesialist og seniorforsker Jim Aage Nøttestad gikk bort så alt for tidlig 28. september etter kort tids sykdom

Les mer

Kronikk: Norsk rettsmedisin ved kjøkkenbord og på parkbenker

Norsk rettspsykiatri drives i stor utstrekning som et privat foretak

Les mer

Mellom alle stoler

Prosjektrapporten for pilotprosjektet «Mellom alle stoler» (MAS) er nå klar.

Les mer

NRK: 1000 fanger i norske fengsler er utviklingshemmet

Erik Søndenaa, forsker ved SIFER Midt i Trondheim, er intervjuet av NRK om innsatte i norske fengsler med psykisk utviklingshemming

Les mer

DRK arrangerer B-kurs

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs). November 2016 og januar 2017

Les mer

Hva kan vi lære av «Making a murderer»?

Kronikk: I rettshistoriens største skandaler finner vi tiltalte med lærevansker. Og de utgjør generelt 10 prosent av de dømte. Det fanger vi ikke opp på en god måte. 

Les mer

Nye nettsider for Bergenskonferansen

Bergen International Conference on Forensic Psychiatry har fått nye nettsider!

Les mer

Ny bok: Rettspsykiatriske beretninger

Rett eller galt – eller galskap? Rettspsykiatrien har siden fagfeltets begynnelse på 1800-tallet vært gjenstand for debatt, kritikk og kontroverser.

Les mer

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige. B-kurs november 2015 og januar 2016.

Les mer

Åpning av museumsutstilling: Galskapens fengsel

Den 26. mai 2015 åpnet Norsk Rettsmuseum utstillingen Galskapens fengsel. 

Les mer

Last call for abstracts on Sunday, 10. May!

On behalf of the scientific committee we would like to invite all professionals within the field of forensic psychiatry to submit an abstract to the 11th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

Les mer

Lagmannsrettkjennelser: Årsakssammenheng mellom alvorlig sykdom og kriminell handling

Tidsskriftet for Den norsk legeforening publiserte i dag en artikkel basert på Christian Aarup Skeies avsluttende hovedoppgave i psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet høsten 2012

Les mer

Seminar: Rettspsykiatriske problemstillinger vedrørende lovbrytere med psykisk utviklingshemming

Leger og psykologer som jobber med mennesker med utviklingshemming i habiliteringstjenester for voksne inviteres til et innføringsseminar om rettspsykiatri

Les mer

Åpent møte om Tilregnelighetsutvalgets rapport avholdt 28. nov. 2014 i festsalen på Gaustad sykehus

Fredag 28. november 2014 ble det avholdt Åpent møte om Tilregnelighetsutvalgets rapport NOU 2014:10 i festsalen på Gaustad sykehus (OUS), Oslo.

Les mer

Den rettsmedisinske kommisjon søker nye medlemmer

Den rettsmedisinske kommisjon søker nye medlemmer for perioden 1. april 2015 - 31. mars 2018. 

Les mer

Tilsvar på kronikk: Norsk rettspsykiatri i krise

Professor i rettspsykologi Kirsten Rasmussen ved SIFER Midt svarer på kronikk av professor Ulrik Malt

Les mer

Dagens medisin: Vil undervise helsepersonell i rettspsykiatri

Ved St. Olavs hospital, Brøset RSA,  skal de ansatte få opplæring i rettspsykiatrisk døgnobservasjon.

Les mer

Kronikk: Rettspsykiatrien er fortsatt preget av meningstyranni

Rettspsykolog Pål Grøndahl kritiserer Tilregnelighetsutvalget for tannløse forslag.

Les mer

Tilregnelighetsutvalgets innstilling

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Les mer

Forslag til retningslinjer for sakkyndighet i domstolene

Innstillingen ble avgitt 6. oktober 2014 og var enstemming

Les mer

Ny dato for rettspsykiatrisk forum

På grunn av forsinkelese med tilregneligutvalgets rapport blir møtet utsatt

Les mer

Innmelding som rettspsykiatrisk sakkyndig - pilotprosjekt

Til spesialister i psykiatri og spesialister i klinisk psykologi som ønsker å ta oppdrag som sakkyndige innen strafferett i nedslagsfeltet til pilotprosjektet Rettspsykiatri

Les mer

NRK: Psykiatridømte slipper ikke ut

Personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern blir værende på sykehus, selv om de er ferdigbehandlet. Årsaken er uklart regleverk og mangel på ressurser i kommunene skriver NRK etter intervju med overlege Karl Heinrik Melle

Les mer

Overgreps-ekspert kritisk til Helsetilsynets vurderinger

Dagbladet: Ikke tilstrekkelig at psykologer uten spesialkompetanse vurderer overgrepslegene som vil tilbake i jobb, mener seniorforsker Jim Aage Nøttestad ved Sifer Midt

Les mer

Norske rapporter om vold, kriminalitet og overgrep

Helsebiblioteket har samlet rapporter om vold og overgrep, fra offentlige norske nettsteder

Les mer

Kontaktmøte for Helseregion Sør-Øst 3. juni 2014

I år har vi valgt å slå sammen kontaktmøtene for våre tre fagretninger: Sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri. Møtet er åpent for alle faggrupper som arbeider innenfor ett av disse feltene i Helse Sør-Øst. Påmelding innen 23. mai.

Les mer

Prosjekt Mellom Alle Stoler (MAS) - Oslo

Oppdragsgiver er Helse- og omsorgsdepartementet som har delegert oppgaven videre til Helsedirektoratet. MAS-prosjektets første oppdragsbrev er av…

Les mer

Voldtekstmyter blant dommere

Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske lekdommere og fagdommere

Les mer

Er taushetsplikten hellig?

"Det er underlig at personer med grov sykdoms- og voldshistorikk gis fulle rettigheter om taushet, samtidig som dette kan sette andre mennesker i fare" skriver PhD Pål Grøndahl i sin kronikk i Aftenposten

Les mer

Psykopati

Hollywood gitt mange eksempler på psykopater. Som et resultat identifiseres ofte psykopater som "skumle" mennesker. I realiteten kan en psykopat være hvem som helst - en nabo, en kollega. Hver av disse tilsynelatende harmløse menneskene kan totalt ødelegge livene til de rundt dem.

Les mer

Utkast til retningslinje for samhandling SFTO/Påtalemyndighet

Et nytt utkast til retningslinjer mellom Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg (SFTO) og påtalemyndighet er under saksbehandling hos riksadvokaten

Les mer

Nytt forprosjekt om historisk bruk av tvang

Kompetansesenteret ved Brøset har fått penger til å utvikle et PhD-prosjekt som skal studere bruk av isolasjon og tvangsmidler i sikkerhetspsykiatrien i perioden 1895-1987

Les mer

Gode tiltak som følger enheter med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler

Jesper Bak, psykiatrisk sykepleier og forsker ved St. Hans Hospital i Danmark, har publisert sine funn om hvilke tiltak som er assosiert med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler ved psykiatriske enheter i Danmark og Norge.

Les mer

Fagkonferansen 2013

Ja takk, begge deler! Samfunnets behov for beskyttelse eller individets behov for tiltak?

Les mer

Endringer i psykisk helsevernloven

HOD har endret psykisk helsevernloven med nye regler om  varsling av fornærmede og etterlatte og om nattelåsing av pasientrom ved sikkerhetsavdelinger m.m.

Les mer

Stas at pilotprosjektet går her

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo hadde med seg en viktig oppgave til kompetansesenteret da hun besøkte Brøset tirsdag. Hun forventer at det toårige prosjektet endrer organiseringen av rettspsykiatrien i Norge.

Les mer

Seminar om tilregnelighetsregler

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Haukeland universitetsjukehus ønsker velkommen til seminar om tilregnelighetsregler i Bergen torsdag 29. august. 

Les mer

Morderen som bare var en løgner

Alt som kunne gå galt, gikk galt. Like fullt er det mye å lære av denne saken. Ikke minst hvor viktig det er å overholde prinsippet om å la tvilen komme tiltalte til gode.

Les mer

Strafferettslig (u)tilregnelighet i et nordisk perspektiv

Møte: "Strafferettslig (u)tilregnelighet i et nordisk perspektiv" er et samarbeid mellom Norsk psykiatrisk forening, Utvalg for rettpsykiatri og SIFER Sør/Øst

Les mer

IAFMHS 2013

Welcome to Maastricht!: The IAFMHS Board of Directors and the 2013 Local Organizing Committee (LOC) are pleased to invite you to participate in the 13th annual IAFMHS conference.

Les mer

Hele 19 artikler fra Sifer Midt i 2012

Opptelling av vitenskapelige publikasjoner fra 2012 er i gang. Kompetansesenteret ved Brøset fikk publisert hele 19 vitenskapelige publikasjoner.

Les mer

Rettspsykiatrisk Forum

Rettspsykiatrisk forum inviterer til forummøte onsdag 13. februar 2013 kl. 17.00 - 19.30 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet. Tema: ”Rettspsykiatri – veien videre … ?”

Les mer

Debatt, svar og motsvar til ti-punktsartikkelen for bedre rettspsykiatri

Øyvind Thomassen kritiserer vår ti-punksplan, hans kritikk vedlegges.

Vi svarer Thomassen, vedlegges

...

Les mer

En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri

Rettspsykiatri: 10 forslag for en bedret rettspsykiatri i Norge.

Forfatterne, Pål Grøndahl, Cato Grønnerød, Ulf Stricbeck,…

Les mer

Kronikk: Norsk rettspsykiatri - i krise eller bare oversett?

Nedenstående kronikk ble sendt til VG 27. juni. Siden den gang har den vekselvis blitt lovet trykket og senere avvist en rekke ganger. Mandag 20.8 kom siste bekreftelse på at den vil bli trykket denne uka hvorpå det dagen etter nok en gang kom en kontrabeskjed. Også andre rikskmedia er blitt kontaktet uten at de vil trykke den. Vi velger derfor å legge ut kronikken i sin helhet her

Les mer

Nytt undervisningsemne i kriminalitet og psykiatri

Nytt 6000-emne i medisin, psykiatri, kriminalitet og samfunn 1800-2000, et samarbeid mellom institutt for historiske og klassiske fag, NTNU og Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset, St. Olavs hospital.

Les mer

Endringer i psykisk helsevernloven – styrking av sikkerheten, fra regjeringen.no

Regjeringens forslag til endringer i psykisk helsevernloven vil styrke sikkerheten rundt en liten gruppe særlig farlige pasienter.…

Les mer

Økt rettssikkerhet under politiavhør

Et politiavhør av en særlig sårbar person kan lett føre til misforståelser og i verste fall falske tilståelser. Det kan være nødvendig å ty til forenklinger, som endrer forståelsen av det som i utgangspunktet blir uttrykt. Å trygge rettssikkerheten til disse personene er krevende, men bør prioriteres fordi de utgjør en betydelig og hittil uidentifisert gruppe. Politiet kan fylle en nøkkelrolle i å avdekke og formidle deres vansker videre inn i straffesakskjeden.

Les mer

Forskningsprosjekter:

Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet (MRE)

“Legally insane or not “-systematic recording and assessment of psychotic symptoms in forensic psychiatric reports.

Pilotprosjekt: Utvikling av norsk rettspsykiatri

TIG

KOS - kunnskap om sakkyndighet

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)

Armadilo

Autismespekterlidelser og kriminalitet

Publikasjoner:

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Psykose og vold: Forskning med relevans for utredning av tilregn

Expert for Whom? Court-Appointed Versus Party-Appointed Experts

When insanity has gone undiscovered by the courts: The practice of the Norwegian Criminal Cases Revi

Norwegian Developments and Perspectives on Violence Risk Assessment

Samarbeidsklimaet mellom rettspsykiatrisk sakkyndige og strafferettsjurister - Bedre enn sitt rykte

Rettspsykiatriske undersøkelser med autismespekterdiagnoser: Alder ved identifisering og diagnostisk historie

Seriemorder – eller rusavhengig bløffmaker?

Forensic psychiatric experts under the legal microscope

Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske lekdommere og fagdommere

Mechanical Restraint in Psychiatry: Preventive Factors in Theory and Practice. A Danish–Norwegian Association Study

Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?

Rettspsykiatri i støpeskjeen

The truth and nothing but the truth: court-appointed forensic experts’ experience with testifying and their perceptions of legal actors in criminal courts

Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards - why and how are the used?

Praktisk psykiatri. Alv A. Dahl og Trond F. Aarre (red). Kap 25 Rettspsykiatri.

Mekaniske tvangsmidler og kjønn

En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri

Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring

Ytring: Forvaring - den strengeste straffen - eller en snarvei ut?

Comparison of forensic psychiatry in Scandinavia

V-RISK-10: Validation of a screen for risk of violence after discharge from acute psychiatry

Utilregnelighet “under radaren”? Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av saker med tvil om tilregnelighet - en pilotstudie

Tvangsmiddelbruk er ikke behandling

Bruk av tvangsmidler i psykiatrisk akuttavdeling årene 1994 -1999. Høsten 2001. Hovedoppgave

Sikring eller forvaring - refleksjoner over de nye særreaksjonene

Family Relations and School Experiences in Criminal Recidivists with a Comorbid Substance Use Problem

Når siktede ikke husker drapet: Hva gjør de rettspsykiatrisk sakkyndige?

The Magic or Myth of Expertise: A Comparison of Judgment Processes between Forensic Experts and Lay Persons Based on Psychiatric Case Vignettes

Forensic psychiatric screening reports – an update

A comparative and empirical analysis of practices in norwegian forensic psychiatry

A Comparative Case Vignette Study of Decision Making in Forensic Psychiatric Cases

A study of amnesia in homicide cases and forensic psychiatric experts’ examination of such claims

A study of forensic psychiatric screening reports and their relationship to full psychiatric reports

Scandinavian forensic psychiatric practices - an overview and evaluation

Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Utilregnelige kovbrytere med samfunnsskadelig aktivitet som ikke gir grunnlag for strafferettslig særreaksjon

Contemporary challenges in Norwegian Forensic Psychiatry, Expert Commentary

Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint - a two-year retrospective study at a Department of emergency psychiatry

Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse

Characteristics of psychiatric inpatients who experienced restraint and those who did not: A case-control study.

Dømt til behandling – om ansvarsforholda under gjennomføringa av særreaksjonen tvungent psykisk helsevern.

Fysisk trenings innvirkning på psykisk og fysisk helse hos pasienter ved en regional sikkerhetsavdeling

Validation of the Norwegian version of the Hayes Ability Screening Index for Mental Retardation

The usefulness of assessing suggestibility and compliance in prisoners with unidentified intellectual disabilities

Forensic issues in intellectual disability

Effects of the Changes in Legislation Governing Offenders with Intellectual Disabilities in Norway: A Descriptive Study

Lovbrudd begått av mennesker med utviklingshemning

A stepwise approach to identify intellectual disabilities in the criminal justice system

The prevalence and nature of intellectual disability in Norwegian Prisons

Store Lærevansker blant fengselsinnsatte