Rettspsykiatri

Rettspsykiatri er psykiatri i rettspleiens tjeneste. Psykologspesialister og psykiatere brukes bl.a. som sakkyndige i strafferetten for å avdekke om en person som er mistenkt for en straffbar handling var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad da han/ hun utførte den straffbare handlingen (Strl. §44). Dersom dette er tilfelle, kan vedkommende ikke straffes. I noen tilfeller kan observanden dømmes til en særreaksjon (Overføring til "Tvungen psykisk helsevern" eller "Tvungen omsorg", strl. §§39 og 39a)

Psykiatere og psykologspesialister brukes også når det skal vurderes forlengelse av særreaksjoner (strl. §39b) eller en forvaringsdom (strl.§§ 39c, 39d).

Psykiatere og psykologspesialister brukes også som sakkyndige når retten skal vurdere om de skal sette ned straffen under det lavmål som er bestemt for handlingen eller til en mildere straffart (strl. §56c).

Rettspsykiatrien yter ikke helsehjelp. Den sakkyndige jobber ikke for pasienten (som i denne sammenhengen blir betegnet som observand), men for retten. 

SIFER jobber med forskning, undervisning og fagutvikling på feltet rettspsykiatri.

SIFER Midt jobber nå for tiden med et pilotprosjektet "Utvikling av norsk rettspsykiatri" etter oppdrag fra HOD i samarbeid med JBD og Helsedirektoratet. I den forbindelse kan psykiatere og psykologspesialister sende innmelding til oversikten hos Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet