Publikasjoner

Finn publikasjon

Sikring eller forvaring - refleksjoner over de nye særreaksjonene

Tidsskr Nor Lægeforen . Vol: 120 (18), s. 2159-61 | 2000

Sammendrag

I artikkelen drøftes konsekvensene ved innføringen av nye særreaksjonsbestemmelser. Særreaksjoner benyttes overfor lovbrytere som samfunnet ikke kan straffe, eller hvor vanlig fengselsstraff ikke regnes som tilstrekkelig reaksjon. Utilregnelige lovbrytere vil bli dømt til psykiatrisk behandling, og tilregnelige lovbrytere med høy risiko for gjentakelsesfare av alvorlig kriminalitet vil kunne ilegges en tidsubestemt forvaring. Ved en historisk gjennomgang vises det hvordan de nye bestemmelsene delvis bygger på tankegods fra begynnelsen av det 20. århundret. Dette gjelder særlig ideen om tidsubestemt forvaring. Innføringen av nye særreaksjoner kan få store konsekvenser for utformingen av det psykiatriske helsevesen. Spørsmålet som melder seg er om det ikke hadde vært tilstrekkelig med en revisjon av det gamle systemet, fremfor å innføre et helt nytt system.