Publikasjoner

Finn publikasjon

Schizofreni og vold - kan man forutsi voldelig atferd?

Tidsskr Nor Laegeforen. Volum132; s. 849-50 | 2012

Sammendrag

Voldelig atferd hos mennesker kan aldri forutsies som en kategorisk spådom, men det finnes kriterier for å anslå den gruppebaserte voldsrisikoen. For psykotiske pasienter er det dokumentert at noen diagnosetyper innebærer forhøyet risiko for voldsutøvelse. Schizofreni, spesielt paranoid type, er den viktigste av disse. Dette må ikke føre til stigmatisering av denne pasientgruppen.