Publikasjoner

Finn publikasjon

Nytt screeninginstrument for vurdering av voldsrisiko

Tidsskr Nor Laegeforen. Volum 127: s. 2557 | 2007