Publikasjoner

Finn publikasjon

Gunnar Eidhammer

Mekaniske tvangsmidler og kjønn

Høgskolen i Buskerud. | 2008

Sammendrag

Bakgrunn: Denne mastergradsoppgaven i kliniske helsearbeid er en studie om tvangsmiddelbruk ved en akuttpsykiatrisk avdeling i Norge.
Et av de store fagpolitiske satsningsområdene innen psykisk helsevern, er å få mer kunnskap om og redusere alle sider ved tvang psykiatriske pasienter utsettes for. Det være seg alt fra formelle tvangsinnleggelser, opplevd tvang hos pasientene og tvangsmiddelbruk.
Tall fra ulike undersøkelser viser at Norge ligger stabilt høyt sammenlignet med tall fra andre europeiske land.
Mål: Kartlegge omfang og rasjonale for å bruke mekaniske tvangsmidler i et kjønnsperspektiv.
Teoretiske forankring: Begrepet sosial kontroll er satt i et psykiatrihistorisk og kjønnsperspektiv. Aggresjonsbegrepet er belyst isolert sett og i et kjønnsperspektiv.
Design: Undersøkelsen er i retrospektiv kvantitativt design.
Datakilde: Tvangsmiddelprotokollen ved undersøkelsesstedet. Data er basert på foreliggende skriftlig materiale fra 2004 og 2005.
Resultater: 58 pasienter ble utsatt for mekaniske tvangsmidler, 24 kvinner og 34 menn. Det tilsvarer 5.8 % av alle pasienter innlagt i 2 års perioden. Kjønnsfordeling tilsvarer 4.6 % av de kvinnelige pasientene innlagt i 2 års perioden og 7.1 % av de mannlige pasientene.
Det er ikke betydelig forskjell på bruk av mekaniske tvagsmidler mellom kvinner og menn i antall episoder totalt.
79.4 % av mennene som er representert hadde 1 eller 2 episoder med mekaniske tvangsmidler. 20 % av kvinnene hadde 6 – 11 episoder.
Mannlige pasienter er iført mekaniske tvangsmidler over lenger tid pr episode.
Angrep på andre personer fremstår som den hyppigst brukte begrunnelsen for å iverksette bruk av mekaniske tvangsmidler, både i forhold til kvinner og menn.
25 % av kvinnene og 18.5 % mennene er utsatt for mekaniske tvangsmidler hvor selvskading var eneste eller del av begrunnelsen.
Konklusjon: I denne studien fremkommer det at menn oftere utsettes for en og to tvangsmiddelepisoder og blir værende i tvangsmidlene over lenger tid. Kvinner har oftere gjentagende episoder og er iført tvangsmidlene i kortere perioder.
Voldelig atferd mot andre er den atferden som oftest fører til bruk av mekaniske tvangsmidler.