Publikasjoner

Finn publikasjon

”En beskrivelse av de sedelighetsdømte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i 2003”

Kompetansesenterets Rapportserie, 2005-4. | 2005

Sammendrag

Bakgrunn for undersøkelsen:

I brev fra daværende Sosial og Helsedepartementet av 22 03 2001 går det fram at de tre regionale Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatris basisvirksomhet blant annet skal innbefatte vurdering og behandling av seksuelle overgripere. Daværende Sosial og Helsedirektoratet skriver i en vurdering av 20 12 2001 at Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Øst og Helseregion Sør i Oslo (KPS) i sterkere grad skal prioritere vurdering og utvikling av behandlingsmetoder og modeller for behandling av seksualovergripere, i første omgang ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Ila fengsel forvarings- og sikringsanstalt (Ila) ba i møte den 25 06 2002 KPS om bistand til etablering av behandlingstilbud til innsatte dømt for seksualforbrytelser.

I august 2002 ble ”Seksualovergriperprosjektet, Ila” etablert ved KPS med spesialpsykolog Inge-Arne Teigset som prosjektleder, psykiatrisk sykepleier Liv Heian Loos og Åse-Bente Rustad som prosjektmedarbeidere og 1. amanuensis Stål Bjørkly som veileder.

Prosjektets mandat:

1. Skaffe en oversikt over antall seksualovergrep og seksualovergripere i Norge.
2. Skaffe en foreløpig oversikt over behandlingstilbud som finnes for seksualovergripere internasjonalt og nasjonalt.
3. Gjennomføre en forundersøkelse som beskriver gruppen av seksualovergripere på Ila pr. ultimo 2003.
4. Vurdere ulike behandlingstilbud som finnes, med spesielt henblikk på;
• bruk i fengsler, særlig i forhold til seksualovergripere som soner på Ila
• mulighet for fortløpende evaluering av utvikling og effekt
• ressurskrav; penger, faglig, personer
5. Anbefale et behandlingsprogram for mulig iverksetting ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.