Publikasjoner

Finn publikasjon

Gunnar Eidhammer Frans Fluttert Maria Knutzen Stål Bjørkly

Early Recognition Method - ERM Pilotfase 2 - 2009-2013

Kompetansesenteret for sikkerhets -, fengsels - og rettspsykiatri Helseregion Sør - Øst . | 2013

Sammendrag

Early Recognition Method (ERM) er en systematisk metode hvor målet er å idetifisere tidlige forvarsler før aggresjon og etablere stabiliserende tiltak for å hindre aggresive hendelser. Sentralt i ERM er samhandling mellom miljøpersonalet og pasienten, og brukermedvirkning.

ERM ble etablert og først utprøvd av Frans Fluttert og hans kollegaer, ved den rettspsykiatriske institusjonen FPC Dr. S Van Mesdag i Holland. Resultater fra ERM forskningen i Holland viste blant annet en reduksjon av isolasjon (seclusion) og en reduksjon av aggresjonsnivået hos de pasienten som benyttet ERM. Forskning på ERM har resultert flere internasjonale publikasjoner og til Frans Flutterts PhD i 2011. Stål Bjørkly er medforfatter og var veileder i Flutterts doktorgsradsarbeid.

I nært samarbeid med Frans Fluttert er ERM innført ulik steder i Norge. ERM ble først utprøvd og innført som et ett årig pilotprosjekt ved Seksjon for psykose og sikkerhet Psykiatrisk Avdeling Lier, Klinikk for rus og psykiatri Vestre viken HF i 2008. Erfaringene fra fra det første året er publisert i egen pilotrapport (Eidhammer, Knutzen, Fluttert, 2010. Early Recognition Method (ERM) Pilot Project Report ).

Styringsgruppen besluttet å videreføre til en pilotfase 2, for å få mer efaringer i Norge. Denne aktuelle rapporten beskriver resultater og erfaringer med ERM i årene 2009 - 2013. Særlig interessant har vært å få erfaringer med ERM på ulike behandlings og omsorgsnivåer. ERM har vist seg å kunne bemyttes på sikkerhetsavdeling, lukket psykose avdeling og ute i kommuner. Flere pasienter har fått ERM erfaringer på ulike behandlingsnivåer. Erfaringer fra pilotfase 2 tyder på at ERM også kan benyttes når tidlige forvarsler er i forhold til annen tilbakefall enn aggresjon. Pasienter med for eksempel selvskadingsproblemtikk, rusproblematikk og psykoseproblematikk, uten aggresjonsproblematikk, har også hatt god nytte av ERM.

I løpet av pilotfase 2 ble det blant annet igangsatt to masterstudier, hvor den ene fra Stavanger, fokuserte på pasienters opplevelser og erfaringer med ERM. Denne ble levert mai 2013. Den andre fra Vestre viken, skal fokusere på miljøpersonalets erfaringer med ERM.