Nyheter

MAP -  møte med aggresjonsprobleamtikk

MAP et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

Siden 2014 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. Dette prosjektet har fått navnet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av ansatte relatert til denne problematikken. MAP har vært et samarbeidsprosjekt mellom SIFER-nettverket, de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna (se vedlegg).

Målsetningen til MAP:

  • Forebygge aggresjon og vold
  • Forebygge på tidligst mulig nivå
  • Ivareta gode relasjoner
  • Redusere grad av utrygghet
  • Unngå skader
  • Redusere bruk av makt og tvang
  • Læring

MAP består av ti kapitler som kan formidles som en helhet (grunnkurset) eller formidles som enkeltstående, selvstendige moduler:

Kap.1: Aggresjonsforståelse
Kap.2: Voldsrisikovurdering og håndtering
Kap.3: Voldsforebygging
Kap.4: Forebyggende kommunikasjon
Kap.5: De-eskalering
Kap.6: Selvregulering
Kap.7: Samhandling
Kap.8: Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner
Kap.9: Fysiske teknikker
Kap.10: Etterarbeid

MAP nærmer seg nå ferdigstilling og denne våren er avsatt til å evaluere og teste ut produktet før implementering igangsettes oktober 2019.

Denne våren har vært avsatt til en grundig uttesting av MAP. Både grunnkurset og instruktørutdanningen har vært pilotert, og det har blitt innhentet verdifulle erfaringer og tilbakemeldinger fra erfarne fagpersoner, personer med erfaringskompetanse, ledere og politikere. Disse tilbakemeldingene vil nå bli systematisk gjennomgått, og flettet inn i det endelig produktet i løpet av de neste månedene. Endelig frist for ferdigstilling av MAP-manualen er satt til 30.juni.

Til høsten igangsettes lansering og implementering av MAP. Mer info vil bli lagt ut innen kort tid.

For mer informasjon, se også: https://www.facebook.com/groups/386625921897954/

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 16. May 2019 av Steffen Stamnes