Hva skjer

VIVO II - Videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus
Høsten 2017

Studiet er et samarbeid mellom SIFER Sør-Øst, (Oslo Universitetssykehus) og Høgskolen i Molde (HiM), Avdeling for helse- og sosialfag, og skal gi studenten en oppdatert innføring i kliniske metoder for behandling og risikohåndtering av aggresjon og vold hos mennesker med psykiske lidelser.

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus.
Det er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig.
 

Målgruppe

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn - som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og risiko for vold.

Forkunnskaper/opptakskrav

For deltakelse på VIVO II må man ha bestått eksamen i VIVO I (Tverrfaglig videreutdanning i utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser). Antall studieplasser er begrenset. Opptak av studenter skjer fortløpende fram til søknadsfristens utløp.

Organisering av studiet

Det vil bli arrangert sju dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Kurset holdes i Festsalen Bygg 10, Gaustad sykehus. Alternativt til kan man følge undervisningen via videokonferanse (Norsk helsenett).

NB. Deltakere som skal følge samlingene via videokonferanse er selv ansvarlige for å ordne grupper på mellom tre til seks studenter. Grupper med færre enn tre deltakere kan ikke delta på kurset.

 

Samlingsdatoer høsten 2017:

12.-13. september

10.-11. oktober

7.-8. november

28. november, eksamen 29. november

 

Studiet er inndelt i to moduler:

Modul 1: Behandling og risikohåndtering i institusjon

Modul 2: Behandling og risikovurdering utenfor institusjon

Alt studiemateriell vil bli lagt på Fronter, og skrives ut av studenten selv. Øvrig informasjon sendes pr mail.

Studentene blir organisert i faste grupper med tre til seks medlemmer. Studenter som skal delta med videotilkobling er selv ansvarlige for å ha tilgang til videoutstyret som er nødvendig for å følge undervisningen vi a Norsk Helsenett.

Deltakere som skal følge samlingene via videokonferanse er også selv ansvarlige for å ordne grupper på mellom tre til seks studenter. Grupper med færre enn tre deltakere kan ikke delta på kurset.

Gruppene skal arbeide sammen gjennom studietiden (samlingene) og under eksamen. Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Studieplanen finner du lenger ned på denne siden.

Søknadsinfo

Søknad sendes til Høgskolen i Molde via søknadswebSøknadsfristen er 15.08.17

Viktig: Ved påmelding (etter at du har fått plass på studiet og tilbudsmail fra HiM) må du huske å registrere din deltakelse på studiet, i tillegg til å takke ja til tilbudet fra HiM. Vær nøye med å fylle inn rett epostadresse og at du skriver inn korrekt fakturaadresse.

Kostnader

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding sendes til Høgskolen i Molde, innen 1 uke før kursstart.  Ved avmelding senere enn 1 uke før kursstart, belastes et avmeldingsgebyr på kr. 500,-. I tilfelle sykdom vil avmeldingsgebyr ikke bli avkrevd. En legeattest må da foreligge. Kursavgiften refunderes ikke dersom sykdom inntreffer under kurset eller ved uteblivelse fra kurset. Dersom kurset eller deler av kurset må avlyses pga uforutsette hendelser (force majeure), refunderes ikke kursavgiften.

Deltakelse i lokalene på Gaustad koster 4000,- per student for hele semesteret (fire delseminarer) inkl kaffe, lunsj, frukt el.

For deltakelse via videokonferanse (helsenettet) er kostnaden 2750,- per student for hele semesteret (fire delsamlinger). Deltakere på video-tilkopling må selv bestille HCR-20-manualen fra Kompetansesenteret i Bergen v/ Steffen Stamnes, steffen.stamnes@helse-bergen.no, tlf 55 95 83 06.

Spørsmål kan rettes til:

Bente Sundbye uxbsun@ous-hf.no / 414 22 772

Marianne Løkken loekke@ous-hf.no / 220 29 220

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer