Hva skjer

Videreutdanning i voldsrisikovurdering/ voldsrisikohåndtering (ViVo I og ViVo II) - 2019
Vår og høst 2019 , Gaustad sykehus, Oslo

Studiet er et samarbeid mellom SIFER Sør-Øst, (Oslo Universitetssykehus) og Høgskolen i Molde (HiM), Avdeling for helse- og sosialfag

Videreutdanningen består av to separate emner på til sammen 30 studiepoeng , fordelt over to semestre:

ViVo I  - voldsrisikovurdering, 15 studiepoeng

ViVo II – voldsrisikohåndtering, 15 studiepoeng

 ViVo I gir en fullverdig videreutdanning i seg selv og det er mulig og kun å ta dette emnet. Dersom du ikke har mulighet til å ta ViVo II i 2019, kan du fullt mulig ta det ett annet år

Du er automatisk påmeldt begge emner i 2019, men kan bare melde deg av etter ViVo I

Videreutdanningen er organisert som deltidsstudium med et emne pr semester (4 delkurs). Studiet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Oppstart er 30.01.19, og søknadsfristen er 01.01.19. Studiet er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual - og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig

Målgruppe:

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn - som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Beskrivelse av emnene:

VIVO I:

Emnet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser

VIVO II:

Emnet skal gi studenten en oppdatert oversikt over kliniske metoder for behandling og risikohåndteringsplaner i forhold til mennesker med psykiske lidelser som har voldsproblem. Denne kunnskapen skal være forskningsbasert, og også evidensbasert når slik kunnskap foreligger i litteraturen. 

Har du gjennomført ViVo I tidligere enn 2019, må du søke via Høgskolen i Molde (se link under). Søknadsfristen er 15.04.19

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.

Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Søkere som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem vil bli prioritert.

Du kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse til videregående- og masterstudier. Du må dokumentere kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskrav, samt at du har yrkespraksis som inngår i opptakskravet. Viser til Forskrift om opptak til masterstudier og videreutdanninger.

Organisering av studiet:

Det vil bli arrangert syv dagssamlinger (ViVo I) på våren og syv dagssamlinger på høsten (ViVo II). Klasseroms studiet avholdes på: Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus – Gaustad sykehus. Samlingene kan også følges på videokonferanse.

Studentene blir organisert i faste grupper med 2 til 6 deltakere. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Deltakere som er på video oppkopling, må selv organisere gruppene (fra minimum 2 til maks 6 deltakere)

Alt studiemateriell vil bli lagt ut på CANVAS i god tid før hver samling, og printes ut av studentene selv. Dere vil få tilsendt mail hver gang noe nytt legges ut på CANVAS.

NB: Det vil ikke bli delt ut studiemateriell på samlingene

Begge emner avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen som leveres digitalt – dette kreves at studentene har internett tilgang hele dagen mens eksamen avlegges avholdes i CANVAS

Datoer for VIVO I - vår 2019:

30 og 31 januar

13 og 14 februar

10 og 11 april

22 mai

Eksamen er 23 mai

Datoer for VIVO II - høst 2019:

27 og 28 august

24 og 25 september

29 og 30 oktober

19 november

Eksamen er 20 november

 

Kostnader

Pris per student for ViVo I våren 2019 er kr. 4.650,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad. For de som deltar på video kr. 3.400,- inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett.

NB. Det vil være samme pris for ViVo II som starter høsten 2019

Vi fakturerer etter hvert emne

Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

For video-oppkoblede: Ingen oppkoblingsavgifter tilkommer hvis man er med i Norsk Helsenett. Deltagere utenfor helsenettet må selv bære kostnadene med å ringe inn til helsenettet.

Undervisningen vil følge den nye HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad inngår denne manualen i prisen, mens videotilkoblede deltakere kan bestille manualen : steffen.stamnes@helse-bergen.no

Han treffes også på tlf. 55958306. Manualen koster kr.250,-

 

Søknadsinfo og studieplan

Du søker til Høgskolen i Molde via Søknadsweb. Søknadsfristen er 01.01 2019 for studieåret 2019. Søker du kun på ViVo II, er søknadsfristen 15.04.19

Høgskolen i Molde treffes på tlf: 71214000

For praktisk informasjon kontakt Marianne Løkken: loekke@ous-hf.no

Kategorier

Hva skjer