Hva skjer

Videreutdanning i voldsrisikovurdering hos mennesker med psykiske lidelser (ViVo I)
Vår 2018, Gaustad sykehus, Oslo

Studiet er et samarbeid mellom SIFER Sør-Øst, (Oslo Universitetssykehus) og Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag (HiM), og har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng.

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.  

Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjøre denne typen utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn - som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og risiko for vold.

Forkunnskaper/opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis. Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp.

Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Søkere som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem vil bli prioritert.

Du kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse til videre- og masterstudier.  Du må dokumentere kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskrav, samt at du har yrkespraksis som inngår i opptakskravet.  Viser til retningslinjer for realkompetanse på masterstudier og videreutdanninger.

Antall studieplasser er begrenset. Opptak av studenter skjer fortløpende fram til søknadsfristens utløp.

Organisering av studiet

Studiet er arrangert som et deltidsstudium over ett semester, med fire samlinger av to dager (siste samling er inkludert eksamensdag.) ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Kurset holdes i Festsalen Bygg 10, Gaustad sykehus.

Alternativt til deltakelse på Gaustad, kan man følge undervisningen via videokonferanse (Norsk helsenett).

 

Samlingsdatoer våren 2018:

27. - 28. Februar

20. - 21. mars

10. - 11. april

23. mai

Eksamen 24. Mai.

 

Studiet er inndelt i to moduler:

Modul 1: Grunnleggende begreper og teori i henhold til prediksjon, aggresjon og vold.

Modul 2: Risikoanalyser – Kliniske metoder og instrumenter.

Alt studiemateriell vil bli lagt på Fronter, og skrives ut av studenten selv. Øvrig informasjon sendes pr mail.

Studentene blir organisert i faste grupper med tre til seks medlemmer.

NB. Deltakere som skal følge samlingene via videokonferanse er selv ansvarlige for å ordne grupper på mellom tre til seks studenter. Grupper med færre enn tre deltakere kan ikke delta på kurset.

Videodeltakere er selv ansvarlige for å ha tilgang til videoutstyret som er nødvendig for å følge undervisningen via Norsk Helsenett. Gruppene skal arbeide sammen gjennom studietiden (samlingene) og under eksamen.

Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus. Eksamen avholdes i Fronter – hvilket krever at studenten har internettilgang hele dagen eksamen avlegges.

Studieplan kan du laste ned lenger ned på denne siden. Du finner den også på HiM sine nettsider.

Søknadsinfo

Søknad sendes til Høgskolen i Molde via søknadswebSøknadsfristen er 01.02.18

Viktig: Ved påmelding (etter at du har fått plass på studiet og tilbudsmail fra HiM) må du huske å registrere din deltakelse på studiet, i tillegg til å takke ja til tilbudet fra HiM. Du må altså både takke ja til studiet – og i tillegg registrere din deltakelse på questback-skjema via linken du får i tilbudsbrevet fra HiM. Vær nøye med å fylle inn rett epostadresse og at du har skrevet inn korrekt fakturaadresse.

Kostnader

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding sendes til Høgskolen i Molde, innen 1 uke før kursstart.  Ved avbestilling senere enn 1 uke før kursstart, belastes et avmeldingsgebyr på kr. 500,-.    I tilfelle sykdom vil avmeldingsgebyr ikke bli avkrevd. En legeattest må da sendes. Kursavgiften refunderes ikke dersom sykdom inntreffer under kurset eller ved uteblivelse fra kurset. Dersom kurset må avlyses pga uforutsette hendelser (force majeure), refunderes ikke kursavgiften.

Deltakelse i lokalene på Gaustad koster 4650,- per student for hele semesteret (fire delseminarer) inkludert HCR-20-manualen, kaffe, lunsj, frukt el.

For deltakelse via videokonferanse (helsenettet) er kostnaden 3400,- per student for hele semesteret (fire delsamlinger). Deltakere på video-tilkopling må selv bestille HCR-20-manualen fra Kompetansesenteret i Bergen her.

Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

Spørsmål kan rettes til:

Marianne Løkken på mail: loekke@ous-hf.no eller tlf 906 90 507

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer