Hva skjer

Videreutdanning i voldsrisikovurdering (ViVo I)
Vinter / vår 2015, Oslo universitetssykehus

Videreutdanningen har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng og er organisert som deltidsstudium over ett semester. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Oppstart er i februar 2015, søknadsfristen er 12. januar 2015.

Den er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig.

Oppdatert innføring

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn - som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.

Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Søkere som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem vil bli prioritert.

Realkompetanse

Du kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse til videregående- og masterstudier.  Du må dokumentere kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskrav, samt at du har yrkespraksis som inngår i opptakskravet.  Viser til Forskrift om opptak til masterstudier og videreutdanninger.

Begrenset antall plasser

Studiet er inndelt i to moduler som er nært knyttet til hverandre:
Modul 1: Grunnleggende begrep og teori når det gjelder prediksjon, aggresjon og vold.
Modul 2: Risikoanalyser – Kliniske metoder og instrumenter.

Organisering av studiet

Det vil bli arrangert syv dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Samlingene kan også følges på videokonferanse.

Alt studiemateriell vil bli lagt ut på Fronter i god tid før hver samling, og printes ut av studentene selv. Dere vil få tilsendt mail hver gang noe nytt legges ut på Fronter.

NB: Det vil ikke bli delt ut studiemateriell på samlingene

Studentene blir organisert i faste grupper med tre til seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus. Eksamen avholdes i Fronter - dette krever at studentene har internett-tilgang hele dagen mens eksamen avlegges.

Datoer for samlingene (2015):

3.-4. februar
10.-11.  mars
14.-15. april
5. mai
Eksamen 6.mai

Kostnader

Pris per student for hele ViVo I våren 2015 er kr.4 000,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad, for de som deltar på video kr.2 750,-  inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett.

Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

For video-oppkoblede: Ingen oppkoblingsavgifter tilkommer hvis man er med i Norsk Helsenett. Deltagere utenfor helsenettet må selv bære kostnadene med å ringe inn til helsenettet.

Undervisningen vil følge den nye HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad inngår denne i prisen, mens videotilkoblede deltakere kan bestille den fra KPS i Bergen ved Britt Blåsternes, britt.moe.blasternes@helse-bergen.no, tlf. 55958309. Den koster da kr.250,-

Søknadsinfo og studieplan

Du søker til Høgskolen i Molde via Søknadsweb. Søknadsfristen er 12. januar 2015. Her finner du også studieplanen

For mer informasjon, kontakt  Åse-Bente Rustad, Kompetansesenteret i Oslo,                       tlf. 22 02 92 20. Mail: uxruss@ous-hf.no

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer