Hva skjer

Rettspsykiatrisk forum
Onsdag 21. mars 2018, Statens hus i Trondheim

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstolen, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører. Arbeidsgruppen består pt av: Emmanuel Revis, Kaia Strandjord, Eirik Lereim og Anniken Mellegaard Douglass

Tid og sted: onsdag 21. mars 2018 kl.17.00-19:00 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Tema 21. mars 2018:
Prop. 154 L. Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet).

Noen av de foreslåtte endringene har blitt møtt med kritikk både fra rettspsykiatriske og juridiske fagmiljøer. Tema som, hvem defineres som utilregnelig, hvordan samfunnsbeskyttelse ivaretas, hvilke rolle bør de sakkyndige ha, konsekvenser for psykisk helsevern og tvungen omsorg m.m. debatteres i og utenfor media.
Linda Grøning vil starte med proposisjonens sentrale endringer sett opp mot gjeldende rett. Randi Rosenqvist, Kirsten Rasmussen og Solveig Klæbo Reitan vil utdype sentrale problemstillinger. Guro Angell Gimse skal avslutte med veien videre for proposisjonen

Innledere

  • Professor Linda Gröning, Juridisk fakultet, UiB og SIFER (region vest)
  •  Psykiater Randi Rosenqvist, seniorrådgiver Ila fengsel og OUS
  • Professor Kirsten Rasmussen, Psykologisk institutt, NTNU
  • Psykiater Solveig Klæbo Reitan, St Olavs Hospital
  • Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse, Justiskomité

Ordstyrer: Eirik Lereim, tingrettsdommer


Etter innledningene legger vi opp til en meningsutveksling.
Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø. Kaffe og frukt serveres.
Påmelding innen torsdag 15.03.18, til utsender av invitasjonen: e.revis@stolav.no
Velkommen !!!!!

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer