Hva skjer

Oppsummering og veien videre etter BASIS-prosjektet
4. juni 2019, Oslo, Thon Hotel Vika Atrium

Regjeringen styrker arbeidet mot vold og overgrep med 67 millioner kroner i 2019. Av disse skal 19 millioner kroner brukes til å etablere et landsdekkende tilbud for å hindre at personer som er dømt for seksuallovbrudd begår nye overgrep.

BASIS-prosjektet er et behandlingsprosjekt rettet mot seksuallovbruddsdømte i tre fengsler på Østlandet. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra kriminalomsorgen om flere og bedre behandlingstilbud til denne gruppen. Dette førte til et samarbeid mellom kriminalomsorgen, Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus og Helsedirektoratet, hvor sistnevnte bevilget midler til et treårig pilotprosjekt (2016-2019).

Et overordnet mål for pilotprosjektet har vært å utrede og gi behandling til de i gruppen seksuallovbruddsdømte som anses å ha høyest tilbakefallsrisiko. Denne gruppen har blitt systematisk utvalgt gjennom en innledende screening og kartlegging av statiske risikofaktorer. Deretter har seksuallovbruddsdømte med antatt høy tilbakefallsrisiko blitt motivert av kriminalomsorgen til videre utredning og behandling i BASIS-prosjektet. Prosjektet har prøvd ut en relativt ny behandlingsmodell kalt Good Lives-modellen. Dette er en internasjonalt anerkjent behandlingstilnærming, og BASIS-prosjektets erfaringer med å bruke modellen er så langt gode.

Denne konferansen markerer slutten på BASIS-prosjektet. Den treårige prøveprosjektperioden løper frem til juni 2019, og lærdom fra prosjektet vil være viktig når fremtidige behandlingstilbud skal etableres. Hvor går veien videre?

Nærmere informasjon om program og påmelding legges ut vinter/vår 2019.

Kategorier

Hva skjer