Hva skjer

Kurs i ViVo 3 (HCR-20 v3) Høst 2017
20. - 21. november 2017 , Gaustad sykehus, Oslo

Klinisk bruk av HCR-20 v3 ved Kevin Douglas og Stål Bjørkly. Hovedfokuset i dette emnestudiet er brukerkvalifisering i forhold til det mest brukte risikovurderingsredskapet når det gjelder vold hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, HCR-20

Dette emnestudiet er et resultat av samarbeid mellom Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.

Utviklingen innen fagfeltet vurdering av voldsrisiko har akselerert de siste 10 -15 årene. Dette gjør at det for mange fagfolk er vanskelig å holde seg oppdatert i forhold til nye tilnærminger og utredningsredskap. HCR-20 v3 tilhører den strukturerte kliniske tradisjonen og den tredje reviderte utgaven ble lansert på engelsk våren 2013. Norsk oversettelse av HCR-20v3 var klar våren 2014. HCR-20v3 er en avansert videreutvikling av tidligere versjoner, noe som innebærer at en ikke har kompetanse til å bruke versjon 3 selv om en kan bruke den forrige versjonen. Derfor må en delta både i innføringsforelesninger og veiledet praktisk anvendelse før en er kvalifisert for klinisk bruk av redskapet.

Studiestart

Samling 20.-21. november 2017 på Gaustad sykehus i Oslo.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, samt barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Forkunnskaper/opptakskrav

Kurset kan gjennomføres med eller uten studiepoeng. Dersom det velges med studiepoeng, kreves relevant bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Søkere med realkompetanse kan vurderes, se link til opptakskrav for realkompetanse til videreutdanning- og masternivå: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI514

Fullført og bestått passeringstest gir 3 studiepoeng i Klinisk bruk av HCR 20 v3.

Læringsutbytte

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av og kompetanse i anvendelse av HCR-20v3. De utløste studiepoengene kan brukes som del av et emnebasert mastergradsstudium.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet blir organisert av Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde og gjennomføres i form av en todagers samling som blir arrangert ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus.

Eksamens- og vurderingsordninger

I løpet av samlingens siste dag skal alle deltakerne gjøre en risikovurdering med HCR-20v3 basert på et kasus. Dersom du ønsker studiepoeng vil dag to avsluttes med en times gruppeeksamen.

Studiets oppbygging

Studiet har en modul fordelt på de syv trinnene i HCR-20v3:

Innhenting av relevant informasjon

Vurdering av tilstedeværelse av risikofaktorer

Vurdering av risikofaktorers relevans

Utarbeiding av risikoformulering

Utarbeiding av risikoscenarier

Utarbeiding av risikoreduserende tiltak

Konklusjon og anbefaling

 

Informasjon om praktisk gjennomføring og påmelding

Kurset avholdes i Festsalen, Bygg 10 Gaustad sykehus i Oslo.

Dersom du ikke ønsker studiepoeng kan du melde deg på direkte til Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri via påmeldingsknappen du finner under denne teksten.

 

Dersom du ønsker studiepoeng melder du deg på via Høgskolen i Molde

Pris per student for begge dagene er kr.2 300,- inkludert lunsj og HCR-20 manualen for de som deltar på Gaustad.

Frist for påmelding for de som ønsker studiepoeng: 01.11.17

Uten studiepoeng: 15.11.17

I tilfelle sykdom vil ikke avmeldingsgebyr bli avkrevd. Legeattest må da sendes. Kursavgiften refunderes ikke hvis sykdom inntreffer under kurset, eller ved uteblivelse fra kurset. Dersom kurset må avlyses p.g.a. uforutsette hendelser (force majeure), refunderes ikke kursavgiften.

Spørsmål kan rettes til Marianne Løkken på mail: loekke@ous-hf.no eller tlf 90690507.

Påmelding

Kategorier

Hva skjer