Hva skjer

Kurs i ViVo 3 (HCR-20 v3)
09. - 10. mai 2017

Klinisk bruk av HCR-20 v3 ved Kevin Douglas og Stål Bjørkly Hovedfokuset i dette emnestudiet er brukerkvalifisering i forhold til det mest brukte risikovurderingsredskapet når det gjelder vold hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, HCR-20

Dette emnestudiet er et resultat av samarbeid mellom Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.

Utviklingen innen fagfeltet vurdering av voldsrisiko har akselerert de siste 10 -15 årene. Dette gjør at det for mange fagfolk er vanskelig å holde seg oppdatert i forhold til nye tilnærminger og utredningsredskap. Hovedfokuset i dette emnestudiet er brukerkvalifisering i forhold til det mest brukte risikovurderingsredskapet når det gjelder vold hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, HCR-20. Dette redskapet tilhører den strukturerte kliniske tradisjonen og den tredje reviderte utgaven ble lansert på engelsk våren 2013. Den norske oversettelsen av HCR-20v3 vil foreligge våren 2014. HCR-20v3 er en avansert videreutvikling av tidligere versjoner og det medfører at en ikke har kompetanse til å bruke versjon 3 selv om en kan bruke den forrige versjonen. Derfor må en delta både i innføringsforelesninger og veiledet praktisk anvendelse før en er kvalifisert for klinisk bruk av redskapet.

Studiestart

Samling 09.-10. mai 2017 på Gaustad sykehus i Oslo, eller via videotilkobling (se mer informasjon om videotilkobling under).

Målgruppe
Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, samt barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Forkunnskaper/opptakskrav
Kurset kan gjennomføres med eller uten studiepoeng. Dersom det velges med studiepoeng, kreves relevant bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Søkere med realkompetanse kan vurderes, se link til opptakskrav for realkompteanse til videreutdanning- og masternivå: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI514 

Fullført og bestått eksamen gir 3 studiepoeng i Klinisk bruk av HCR 20 v3.


Læringsutbytte
Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av og kompetanse i anvendelse av HCR-20V3. De utløste studiepoengene kan brukes som del av et emnebasert mastergradsstudium.

Arbeids- og undervisningsformer
Studiet blir organisert av Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde og gjennomføres i form av en todagers samling som blir arrangert ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus.

Det vil bli gitt tilbud om å kunne følge studiet via videooverføring. Deltakere som skal følge samlingene på videokonferanse må selv sørge for å ordne grupper på mellom 3 og 6 studenter. Til sammen utgjør samlingene 14 forelesningstimer, inkludert introduksjon, gruppearbeid med veiledning og passeringstest. Den resterende studietiden må studenten selv organisere som selvstudium, individuelt og i grupper.

Eksamens- og vurderingsordninger
I løpet av samlingens siste dag skal alle deltakerne gjøre en risikovurdering med HCR-20v3 basert på et kasus. Dersom du ønsker studiepoeng vil dag to avsluttes med en times gruppeeksamen.

Studiets oppbygging
Studiets har en modul fordelt på de syv trinnene i HCR-20v3:

Innhenting av relevant informasjon

Vurdering av tilstedeværelse av risikofaktorer

Vurdering av risikofaktorers relevans

Utarbeiding av risikoformulering

Utarbeiding av risikoscenarier

Utarbeiding av risikoreduserende tiltak

Konklusjon og anbefaling

 

Informasjon om praktisk gjennomføring og påmelding

Kurset avholdes i Festsalen, Bygg 10 Gaustad sykehus i Oslo, men kan også følges via videokonferanse. Som nevnt over må deltakere som skal følge samlingene på videokonferanse selv sørge for å ordne grupper på mellom 3 og 6 studenter.

Dersom du ikke ønsker studiepoeng kan du melde deg på direkte til Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri via påmeldingsknappen du finner under denne teksten.

Dersom du ønsker studiepoeng melder du deg på via Høgskolen i Molde.

Ved påmelding velger du om du ønsker deltagelse på Gaustad eller via videooverføring.

Deltakere på videotilkobling må bestille den nye manualen til HCR 20 versjon 3 fra KPS i Bergen ved Steffen Stamnes, steffen.stamnes@helse-bergen.no, tlf. 55958306.

 

Pris per student for begge dagene er kr.2 300,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad og inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett for de som deltar der.

Frist for påmelding: 01.05.17

I tilfelle sykdom vil ikke avmeldingsgebyr bli avkrevd. Legeattest må da sendes. Kursavgiften refunderes ikke hvis sykdom inntreffer under kurset, eller ved uteblivelse fra kurset. Dersom kurset må avlyses p.g.a. uforutsette hendelser (force majeure), refunderes ikke kursavgiften.

 

Spørsmål kan rettes til Bente Sundbye på mail: uxbsun@ous-hf.no eller tlf 41422772.

Påmelding

Eksterne lenker:

Kategorier

Hva skjer